งบประมาณสนับสนุน


การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณและอำนวยความสะดวกในการดำเนินโครงการฯ