วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์


จุดมุ่งหมายของโครงการ Move World Together เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม

 

         โครงการ MWT เล็งเห็นถึงความสาคัญของการพัฒนาเยาวชนไทยให้มีภูมิคุ้มกัน (ความรู้ สติปัญญา ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ นอกกรอบ และสำนึกจิตอาสา) และมีพลังความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคม โดยเริ่มต้นจากการหาแนวทางป้องกัน แก้ไขปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมแบบใหม่ๆ เพื่อให้เยาวชนพัฒนาทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์มากขึ้น พึ่งตนเองได้มากขึ้น มิใช่ลอกเลียนแบบของผู้อื่น หรือหวังพึ่งคำแนะนำจากคนอื่นๆ เท่านั้น โดยการจัดหลักสูตรอบรมที่เน้นการเรียนรู้เชิงประสบการณ์และยึดหลักการพัฒนาทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ ไตร่ตรองเป็นระบบ (ซึ่งผสมผสานเนื้อหาด้านการพัฒนาผู้นำ การพัฒนาสติปัญญา การจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างยั่งยืน การพัฒนาชุมชนและสังคม ฯลฯ) ให้แก่แกนนำกลุ่มเยาวชนทั้งในและนอกระบบโรงเรียน เพื่อให้กลุ่มสามารถกลับไปพัฒนาโครงงานแก้ไขปัญหาในชุมชนหรือสถาบันการศึกษาของตน ทั้งนี้ โครงการ MWT จะสนับสนุนงบประมาณและคำแนะนำทางวิชาการเพิ่มเติมระหว่างการ
ปฏิบัติงานตามโครงงานที่ผ่านการอนุมัติ นอกจากนี้ กรณีที่ เด็กหรือเยาวชนคนใดที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายของโครงการ หากมีความสามารถพิเศษ (Giftedness) โครงการ MWT จะหาแนวทางสนับสนุนที่เหมาะสมเพื่อให้ใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่

 

        ภาคีเครือข่ายที่สนับสนุนโครงการ MWT ได้แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริภาพมนุษย์, กรมกิจการเด็กและเยาวชน และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)