รูปแบบกิจกรรม


รูปแบบกิจกรรมของโครงการ Move World Together

 

แนวทางที่ 1 พัฒนาแกนนำเยาวชนทั่วประเทศ

จัดอบรมผู้นำเยาวชนทั่วประเทศหลักสูตรสร้างโลกที่ยั่งยืน  : พัฒนาทักษะความคิด เช่น การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การคิดเชิงวิจารณญาณ การคิดวิเคราะห์เหตุผล ฯลฯ  แก่นความรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาจิตสำนึกสาธารณะ และทักษะในการบริหารงานเป็นทีม (รวมทั้งวัดแววศักยภาพรายบุคคลเพื่อเป็นแนวทางการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพในอนาคต) หลังจากนั้น กลุ่มเยาวชนกลับไปคิดค้นนวัตกรรมโครงงานใหม่ๆ ไปแก้ไขปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในชุมชนหรือสถาบันของตน (โดยมีที่ปรึกษากลุ่มเป็นพี่เลี้ยง) โครงการ MWT จะส่งเจ้าหน้าที่ไปเยี่ยมเยียนกลุ่มต่างๆ กลุ่มเยาวชนที่ส่งโครงงานเข้ามาจะได้รับการเพิ่มเติมความรู้เฉพาะด้านจากผู้เชี่ยวชาญและพัฒนาให้มีประโยชน์และมีผลกระทบต่อสังคมมากขึ้น หากโครงงานใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ระดับต่อเนื่องขึ้นไป โครงการ MWT จะสนับสนุนงบประมาณให้ทำด้วย  กลุ่มที่มีผลงานเด่นสร้างนวัตกรรมใหม่ๆจะได้รับการคัดเลือกมาร่วมเวทีจัดการความรู้ เพื่อเผยแพร่ผลงานต่อไป และรับมอบรางวัลระดับภาค/ระดับชาติ

 

แนวทางที่ 2 การพัฒนาเครือข่ายองค์กรที่ทำงานกับ และ/หรือเพื่อพัฒนาเยาวชน

โครงการ MWT จะอบรมวิทยากรต้นแบบ วิทยากรกระบวนการที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเยาวชน พลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งทักษะการคิด ให้แก่เครือข่ายองค์กรที่ทำงานด้านเยาวชนที่มีอุดมการณ์เดียวกัน เพื่อส่งเสริมให้องค์กร/บุคคลนั้นๆไปอบรมผู้นำเยาวชนที่สังกัดเครือข่ายตนต่อไป ตามแนวทางที่จัดโดยโครงการ MWT  เพื่อขยายการผลไปยังเยาวชนไทยทั่วประเทศ  กลุ่มเยาวชนที่ผ่านการอบรมจะได้รับสิทธิในการเสนอโครงงานสร้างสรรค์เพื่อแก้ไขปัญหาพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการดำเนินงานต่อโครงการ MWT เช่นกัน

 

แนวทางที่ 3 การสร้างเครือข่ายกับเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ

เปิดและบริหารเครือข่าย www.moveworldtogether.com ให้เยาวชนสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเรียนรู้เรื่องราวด้านการพัฒนาตนเอง กลุ่ม พลังงาน สิ่งแวดล้อม การพัฒนาชุมชนและสังคม ฯลฯ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคมและประเทศชาติอย่างสร้างสรรค์

โครงการ MWT ระดมเยาวชนทั่วประเทศผู้สนใจจากทุกแหล่งทั้งที่เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยโครงการ MWT หรือ เครือข่าย รวมทั้งสมาชิกของเว็บไซต์ www.moveworldtogether.com ที่ร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง กลุ่มคนเหล่านี้จะเป็น “เครือข่ายคนพันธุ์ใหม่” ที่มีศักยภาพมีทักษะการคิดระดับสูงสามารถในการสร้างกิจกรรมพัฒนาตนเองชุมชนและประเทศชาติ มีบทบาทเป็นผู้จัดกิจกรรม/การอบรมเพื่อส่งเสริมเยาวชนกลุ่มอื่นๆ หรือ การเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันนโยบายของชาติที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน

 

ผังแนวคิดการสร้าง “เครือข่ายคนพันธุ์ใหม่”