อัตลักษณ์โครงการฯ


อัตลักษณ์ของโครงการ

            โครงการ Move World Together (MWT) ไม่ใช่เวทีประกวดนวัตกรรม และไม่ใช้วิธีการเด็ดยอดความคิด หรือตัดตอนยอดไม้ที่ถูกฟูมฟักมาอย่างดี แต่โครงการฯจะใช้วิธีการปลูกเยาวชนจากเมล็ดพันธุ์เล็กๆ ให้กลายเป็นต้นกล้า และฟูมฟักเขาอย่างดีตั้งแต่แรกจนเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ ปั้นเขาโดยไม่เลือกแต่ดอกผลสวยๆ เพราะเราเปิดโอกาสให้ทุกกลุ่มและทุกพื้นที่   

            Move World Together มิใช่โครงการที่มุ่งเน้นการผลิตนวัตกรรมใหม่  แต่เป็นโครงการที่เน้นการพัฒนาคน มุ่งมั่นสร้างคนไทยพันธุ์ใหม่ที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีความรู้ ความสามารถในการจัดการกับปัญหาพลังงานและสิ่งแวดล้อมของชุมชน สังคม (และโลก) ด้วยแนวทางแบบใหม่ ที่ฉีกกรอบไปจากเดิม ใช้ทักษะการคิดเชิงวิจารณญาณ วิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่าง เหตุ – ผล และพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ ทำให้สามารถพึ่งตนเองได้และธำรงความเป็นอธิปไตยของตนได้ตลอดไป แต่นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่ได้เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการทำงานมากกว่า

            วิธีการทำงานของโครงการ เป็นการผสมผสานระหว่างมืออาชีพกับจิตอาสา ไม่ว่าใครที่อยากทำงานค่ายร่วมกัน “เราทำให้เป็นมืออาชีพได้ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นนักวิชาชีพ” จิตใจของอาสาสมัครที่เข้าไปช่วยเหลือเด็กเป็นเรื่องของความรู้สึกใกล้ชิดสนิทสนมเหมือนพี่น้อง เด็กจึงได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้หยุดฝัน  
            ด้านการให้ให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเราไม่ได้หาคำตอบให้ แต่กระตุ้นถามให้คิดและค้นคว้าหาคำตอบด้วยตนเอง “เด็ก Move World Together” ตั้งโจทย์เอง แทนที่ทำตามโจทย์ที่คนอื่นสร้างขึ้น ไม่ได้คิดในสุญญากาศ แต่คิดแบบ Problem Base Development หรือการคิดจากปัญหาเป็นตัวตั้ง

            - ความคิดนอกกรอบเชิงสร้างสรรค์ ใช้เหตุและผลในการหาหนทางแก้ปัญหาใหม่ จากสิ่งแวดล้อม การสร้างคน คือสิ่งที่เราต้องทำ ฉะนั้น นวัตกรรมเป็นผลพลอยได้จากการพัฒนามนุษย์
            - นวัตกรรม ถ้าเด็กใช้ความคิดเป็น ก็จะเกิดนวัตกรรมตามมาด้วย ไม่ต้องไปหยิบยืมความคิดใคร
            - วีรบุรุษที่มีความคิดรับผิดชอบต่อสังคม สร้างสรรค์สังคมน่าอยู่

            ดังนั้น ค่ายของ Move World Together มีอะไรที่มากกว่าค่ายอื่นๆ เพราะเน้นเนื้อหาความรู้อย่างเข้มข้น การใช้กระบวนการ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้ได้อย่างเพลิดเพลินและเข้าใจง่าย  การใช้วิทยากรหลักที่มีความเชี่ยวชาญและผลงานในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งมีการสนับสนุนให้เยาวชนทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องหลังจากผ่านค่ายแล้ว

ค่าย MWT ต่างจากค่ายเยาวชนอื่นๆ อย่างไร

  • จัดสำหรับ 3 กลุ่มเป้าหมาย ในเวลาเดียวกัน (เยาวชน, อาจารย์/ที่ปรึกษา, และวิศวกร)
  • เนื้อหาค่าย : สร้างสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม, สร้างความเป็นทีม, สร้างวิธีคิดแบบสร้างสรรค์ / คิดนอกกรอบ, สร้างความเข้าใจเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อม, สร้างพื้นที่พัฒนาตนเองให้เหมาะกับศักยภาพของตน)
  • กระบวนการ : เรียนรู้จากการปฏิบัติ, การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น,
  • จุดเด่น : แปลกใหม่, สนุก, น่าสนใจ, ท้าทาย, ได้สาระและความรู้