องค์ภาคีหลัก (4 องค์กร)


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.)

มีบทบาทหลักในการปฏิบัติงานโครงการทุกด้าน ให้การสนับสนุนบุคลากร เพื่อร่วมออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาเด็กและเยาวชน และอบรมหลักสูตรอื่นๆ จัดทำระบบข้อมูลเยาวชนเป็นรายบุคคลเพื่อนำไปสู่การวางแผนพัฒนารายบุคคล จัดหาวิทยากรและวิทยากรกระบวนการ ลงพื้นที่อบรมเด็กเยาวชน กำกับติดตามการดำเนินงาน นิเทศงาน ให้คำปรึกษา และจัดการความรู้ทางวิชาการ ตลอดจนโครงงานของกลุ่มเป้าหมาย การสร้างเครือข่าย และสนับสนุนให้กลุ่มเป้าหมายสามารถขออนุสิทธิบัตรและ/หรือสิทธิบัตรผลงานของตน สนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ ที่เหมาะสม และร่วมเป็นคณะผู้กำกับนโยบายโครงการ   

 

 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

ให้การสนับสนุนงบประมาณ สนับสนุนบุคลากร ได้แก่ วิศวกรทำหน้าที่ที่ปรึกษาวิชาการ ส่งเสริมเยาวชนศักยภาพสูงที่ผ่านโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง  บทบาทรอง คือ เข้าร่วมลงพื้นที่ อบรมเด็กเยาวชน กำกับติดตามการดำเนินงานทุกภูมิภาค เพื่อสร้างการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน รวมทั้งสร้างโครงงานของเด็กและเยาวชน ตลอดจนกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้โครงการฯบรรลุเป้าหมายดังระบุในเอกสารโครงการ ตามความเหมาะสมและเป็นไปได้ รวมทั้ง ร่วมเป็นคณะผู้กำกับนโยบายโครงการ 

 

 

 

สมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์

ให้การสนับสนุนบุคลากรเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การเชื่อมโยงเครือข่ายกับสถาบัน ที่ดำเนินการด้านส่งเสริมอัจฉริยภาพของเด็กและเยาวชนทั้งในและต่างประเทศ กิจกรรมอื่นที่เหมาะสม และร่วมเป็นคณะผู้กำกับนโยบายโครงการ  ออกแบบหลักสูตรการอบรมเรื่องการพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง วัดแววศักยภาพและความถนัดทางวิชาการเพื่อเป็นฐานข้อมูลการพัฒนาเยาวชนในอนาคต บทบาทรอง คือ ให้คำปรึกษาแก่เยาวชน และสนับสนุนให้เยาวชนที่ผ่านโครงการฯมีโอกาสได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

 

กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.)

อำนวยความสะดวกเพื่อให้การดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์  ของ ดย. และให้การสนับสนุนด้านบุคลากร งบประมาณ กลไกการทำงานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมตามความจำเป็น มีบทบาทหลักในการอำนวยการโครงการให้มีประสิทธิภาพ เช่น ประสาน ติดต่อ ส่งต่อข้อมูลด้านเด็กและเยาวชนให้กับโครงการ หาพื้นที่ให้เยาวชนที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการฯ ได้แสดงศักยภาพและความสามารถ ผลักดันนโยบายด้านการพัฒนาเยาวชนชาติตามแนวทางที่พัฒนาโดยโครงการฯและประสบความสำเร็จ  บทบาทรอง คือ เข้าร่วมลงพื้นที่อบรมเด็กเยาวชน กำกับติดตามการดำเนินงาน และร่วมเป็นคณะผู้กำกับนโยบายโครงการ

     

 

      ภาคีอื่นๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม รวมทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในด้านต่างๆ อาทิ งบประมาณ ความรู้ เครื่องมือทดลอง ฯลฯ