บุคลากร


 • รศ.ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์

  (เลขาธิการสมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพอัจฉริยภาพมนุษย์)

  ผู้เชี่ยวชาญเรื่อง การพัฒนาอัจฉริยภาพมนุษย์ พัฒนาทักษะการความคิดสร้างสรรค์ และมีทีมงานของศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพเด็ก

 • อาจารย์ประภาส พันธุ์อร่าม

  (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)

  ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

 • นายศิริพงษ์ รุ่งเรือง

  ผู้เชี่ยวชาญอิสระ อดีตวิศวกรจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

  Email : rrsiripong@gmail.com
 • ศาสตราจารย์ ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช

  ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ความเชี่ยวชาญ : เครื่องกล และคลื่นไมโครเวฟ มีผลงานนำเสนอในที่ประชุมทางวิชาการมากกว่า 80 รายการ และการอ้างอิง (Citation) ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ มากกว่า 150 รายการ เจ้าของผลงานสิทธิบัตรกว่า 9 รายการ

 • รองศาสตราจารย์ วรภัทร ลัคนทินวงศ์

  รองศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ความเชี่ยวชาญพิเศษ : กรรมวิธีในการถนอม ผลิต และสร้างสรรค์ด้านอาหาร ผลิตผลทางการเกษตร เจ้าของผลงานสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรหลายรายการ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ความเชี่ยวชาญ : สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การออกแบบอุปกรณ์ฟื้นฟูสมรรถภาพขา สาหรับผู้ป่วยหลอดเลือด สมองในระยะเริ่มต้น ได้รับอนุสิทธิบัตร เรื่อง รถเข็นคนพิการปรับยืนได้โดยไม่ใช้กำลังไฟฟ้าและอนุสิทธิบัตร รถเข็นปรับยืนและนอนได้สำหรับเด็กพิการทางสมอง

 • อาจารย์ ดร. กรธัช สุริยา อุ่นนันกาศ

  อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ความเชี่ยวชาญ : Electromaterials Science and Intelligent Polymer นักวิจัยรุ่นใหม่ที่ได้รับทุนไปแลกเปลี่ยน จากรัฐบาลฝรั่งเศส และญี่ปุ่น

 • อาจารย์ ดร. ชัชวาล อัยยาธิติ

  หัวหน้าภาควิชาสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  ความเชี่ยวชาญ : Biological filter / Pollution control

 • อาจารย์ ดร. ชาย รังสิยากูล

  อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองประธานคณะกรรมบริหารศูนย์วิศวกรรม ชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ความเชี่ยวชาญ และงานที่สนใจ : Biomechanics of Biomaterials,Solid mechanics, Finite Element Analysis, Aerodynamics

 • นายบุญทุ่ม ชนะพันธ์

  วิศวกร ระดับ 8 โรงไฟฟ้าบางปะกง การไฟฟ้า -ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

  วิทยากรด้านพลังงาน โรงไฟฟ้าพลังความร้อน นวัตกรรม Challange รางวัล Bronz Award รายการ True Innovation Awards

 • อาจารย์ ดร. เบญจคุณ แสงทองพราว

  อาจารย์ประจำภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Agricultural Insect Pests, Systematic and Biology, Hymenoptera, Chalcidoid Wasps, Biological Control

 • อาจารย์ ดร. อธิราช หนูสีดำ

  อาจารย์ประจำภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ความเชี่ยวชาญ : ศัตรูแมลง ชีววิทยา นิเวศวิทยา การขยายพันธุ์ และอัตราการปล่อยหนอนใยผัก หนอนกระทู้ผักในแปลงผัก แตนเบียนบราคอน การระบาดและแนวทางการควบคุมเพลี้ยไฟ

 • อาจารย์ ดร.พนิตา สุมานะตระกูล

  อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

  ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ได้แก่ พลังงานทางเลือก วัสดุพอลิเมอร์ เทคโนโลยียาง

 • อาจารย์พรศิริ ชีวาพัฒนานุวงศ์

  อาจารย์ประจำภาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  ความเชี่ยวชาญ : สิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาชุมชน

 • อาจารย์ วรรณฤดี หิรัญรัตน์

  อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

  ความเชี่ยวชาญเฉพาะ ด้านเคมีอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจักขณ์ ฉิมโฉม

  หัวหน้าภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ความเชี่ยวชาญ ด้านปักษีวิทยา การวิจัยเพื่ออนุรักษ์และศึกษา การใช้พื้นที่สำคัญ (Core area) ในผืนป่ามรดกโลก

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิภาวี ขำวิจิตร

  อาจารย์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ / ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

  ความเชี่ยวชาญ ได้แก่ วิศวกรรมเคมีการประมาณการเกิดอนุภาคและโอโซนในบรรยากาศโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์, มลภาวะ, คุณภาพอากาศ การประเมินผลกระทบของมลภาวะอากาศ

 • รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์

  ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / นักทำลายใต้น้ำจู่โจมกิตติมศักดิ์

  ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ทางทะเล

 • อาจารย์ศุภารัตน์ สุทธิมุสิก

  อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

  ความเชี่ยวชาญ : ชีววิทยา ก๊าซชีวภาพ แบคทีเรีย สมุนไพรต้านเชื้อโรคพืช

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง

  อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

  ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้านนิเวศวิทยาทางทะเลและชายฝั่ง

 • อาจารย์ ดร. สมพงศ์ โอทอง

  อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

  ความเชี่ยวชาญ : เทคโนโลยีชีวภาพพลังงาน ผลิตพลังงานทดแทนจากมวลชีวภาพ ด้วยกระบวนการทางชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม กระบวนการและระบบบำบัดน้ำเสีย การศึกษาแบคทีเรียชอบร้อน เทคนิคทางด้านอณูวิทยาทางด้านสิ่งแวดล้อม

 • อาจารย์เสรณี ศรีสุข

  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสิ่งทอ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง : ด้านเทคโนโลยีสิ่งทอ เชี่ยวชาญพิเศษด้านเส้นใยไหม