• ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม


ค่ายอบรมผู้นำเยาวชนภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก เพื่อโลกที่ยั่งยืน

3/15/2014

ระหว่างวันที่ 15-19 มีนาคม 2557 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร จ.ปทุมธานี

ค่ายอบรมผู้นำเยาวชนภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก เพื่อโลกที่ยั่งยืน

3/16/2014

ระหว่างวันที่ 15-19 มีนาคม 2557 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร จ.ปทุมธานี

ค่ายอบรมผู้นำเยาวชนภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก เพื่อโลกที่ยั่งยืน

3/17/2014

ระหว่างวันที่ 15-19 มีนาคม 2557 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร จ.ปทุมธานี

ค่ายอบรมผู้นำเยาวชนภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก เพื่อโลกที่ยั่งยืน

3/18/2014

ระหว่างวันที่ 15-19 มีนาคม 2557 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร จ.ปทุมธานี

ค่ายอบรมผู้นำเยาวชนภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก เพื่อโลกที่ยั่งยืน

3/19/2014

ระหว่างวันที่ 15-19 มีนาคม 2557 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร จ.ปทุมธานี

ค่ายอบรมผู้นำเยาวชนภาคเหนือ เพื่อโลกที่ยั่งยืน

3/25/2014

ระหว่างวันที่ 25-29 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์ฝึกอบรมโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง

ค่ายอบรมผู้นำเยาวชนภาคเหนือ เพื่อโลกที่ยั่งยืน

3/26/2014

ระหว่างวันที่ 25-29 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์ฝึกอบรมโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง

ค่ายอบรมผู้นำเยาวชนภาคเหนือ เพื่อโลกที่ยั่งยืน

3/27/2014

ระหว่างวันที่ 25-29 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์ฝึกอบรมโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง

ค่ายอบรมผู้นำเยาวชนภาคเหนือ เพื่อโลกที่ยั่งยืน

3/28/2014

ระหว่างวันที่ 25-29 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์ฝึกอบรมโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง

ค่ายอบรมผู้นำเยาวชนภาคเหนือ เพื่อโลกที่ยั่งยืน

3/29/2014

ระหว่างวันที่ 25-29 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์ฝึกอบรมโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง

ค่ายอบรมผู้นำเยาวชนภาคใต้ เพื่อโลกที่ยั่งยืน

4/4/2014

ระหว่างวันที่ 4-8 เมษายน 2557 ณ เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี

ค่ายอบรมผู้นำเยาวชนภาคใต้ เพื่อโลกที่ยั่งยืน

4/5/2014

ระหว่างวันที่ 4-8 เมษายน 2557 ณ เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี

ค่ายอบรมผู้นำเยาวชนภาคใต้ เพื่อโลกที่ยั่งยืน

4/6/2014

ระหว่างวันที่ 4-8 เมษายน 2557 ณ เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี

ค่ายอบรมผู้นำเยาวชนภาคใต้ เพื่อโลกที่ยั่งยืน

4/7/2014

ระหว่างวันที่ 4-8 เมษายน 2557 ณ เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี

ค่ายอบรมผู้นำเยาวชนภาคใต้ เพื่อโลกที่ยั่งยืน

4/8/2014

ระหว่างวันที่ 4-8 เมษายน 2557 ณ เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี

ค่ายอบรมผู้นำเยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อโลกที่ยั่งยืน ปีที่ 3

5/3/2014

ระหว่างวันที่ 3 - 7 พฤษภาคม 2557 ณ เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

ค่ายอบรมผู้นำเยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อโลกที่ยั่งยืน ปีที่ 3

5/4/2014

ระหว่างวันที่ 3 - 7 พฤษภาคม 2557 ณ เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

ค่ายอบรมผู้นำเยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อโลกที่ยั่งยืน ปีที่ 3

5/5/2014

ระหว่างวันที่ 3 - 7 พฤษภาคม 2557 ณ เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

ค่ายอบรมผู้นำเยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อโลกที่ยั่งยืน ปีที่ 3

5/6/2014

ระหว่างวันที่ 3 - 7 พฤษภาคม 2557 ณ เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

ค่ายอบรมผู้นำเยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อโลกที่ยั่งยืน ปีที่ 3

5/7/2014

ระหว่างวันที่ 3 - 7 พฤษภาคม 2557 ณ เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

ผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่โครงการนิเทศโครงงานเยาวชนภาคใต้ตอนล่าง

7/18/2014

18-23 กรกฎาคม 2557 ผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่โครงการนิเทศงานเยาวชนภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่ เยาวชนจากจังหวัดสงขลา นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสตูล โดยจุดศูนย์กลางการพบปะอยู่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 

ผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่โครงการนิเทศโครงงานเยาวชนภาคใต้ตอนล่าง

7/19/2014

18-23 กรกฎาคม 2557 ผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่โครงการนิเทศงานเยาวชนภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่ เยาวชนจากจังหวัดสงขลา นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสตูล โดยจุดศูนย์กลางการพบปะอยู่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 

ผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่โครงการนิเทศโครงงานเยาวชนภาคใต้ตอนล่าง

7/20/2014

18-23 กรกฎาคม 2557 ผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่โครงการนิเทศงานเยาวชนภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่ เยาวชนจากจังหวัดสงขลา นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสตูล โดยจุดศูนย์กลางการพบปะอยู่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 

ผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่โครงการนิเทศโครงงานเยาวชนภาคใต้ตอนล่าง

7/21/2014

18-23 กรกฎาคม 2557 ผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่โครงการนิเทศงานเยาวชนภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่ เยาวชนจากจังหวัดสงขลา นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสตูล โดยจุดศูนย์กลางการพบปะอยู่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 

ผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่โครงการนิเทศโครงงานเยาวชนภาคใต้ตอนล่าง

7/22/2014

18-23 กรกฎาคม 2557 ผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่โครงการนิเทศงานเยาวชนภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่ เยาวชนจากจังหวัดสงขลา นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสตูล โดยจุดศูนย์กลางการพบปะอยู่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 

ผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่โครงการนิเทศโครงงานเยาวชนภาคใต้ตอนล่าง

7/23/2014

18-23 กรกฎาคม 2557 ผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่โครงการนิเทศงานเยาวชนภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่ เยาวชนจากจังหวัดสงขลา นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสตูล โดยจุดศูนย์กลางการพบปะอยู่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 

ผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่โครงการนิเทศงานเยาวชนกรุงเทพและปริมณฑล

7/29/2014

ตัวแทนเยาวชน Move World Together เดินทางไปประกวดสิ่งประดิษฐ์ 2014 Taipei International

9/18/2014

เยาวชนโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม จ.ขอนแก่น และ โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี สมาชิกโครงการ Move World Together เดินทางไปร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ 2014 Taipei International Invention Show and Technomart ณ ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 18-21 กันยายน นี้
 

ตัวแทนเยาวชน Move World Together เดินทางไปประกวดสิ่งประดิษฐ์ 2014 Taipei International

9/19/2014

เยาวชนโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม จ.ขอนแก่น และ โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี สมาชิกโครงการ Move World Together เดินทางไปร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ 2014 Taipei International Invention Show and Technomart ณ ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 18-21 กันยายน นี้
 

ตัวแทนเยาวชน Move World Together เดินทางไปประกวดสิ่งประดิษฐ์ 2014 Taipei International

9/20/2014

เยาวชนโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม จ.ขอนแก่น และ โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี สมาชิกโครงการ Move World Together เดินทางไปร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ 2014 Taipei International Invention Show and Technomart ณ ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 18-21 กันยายน นี้
 

ตัวแทนเยาวชน Move World Together เดินทางไปประกวดสิ่งประดิษฐ์ 2014 Taipei International

9/21/2014

เยาวชนโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม จ.ขอนแก่น และ โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี สมาชิกโครงการ Move World Together เดินทางไปร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ 2014 Taipei International Invention Show and Technomart ณ ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 18-21 กันยายน นี้
 

เยาวชนกลุ่มเตาประหยัดพลังงานและกลุ่มกระติบไฟฟ้า เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ 2014 Taipei International

9/18/2014

เยาวชนกลุ่มเตาประหยัดพลังงาน โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี และกลุ่มกระติบไฟฟ้า โรงเรียนอุลรัตน์พิทยาคม จ.ขอนแก่น เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ 2014 Taipei International Invention Show and Technomart ณ ประเทศไต้หวันระหว่างวันที่ 18-21 กันยายน 2557 

เยาวชนกลุ่มเตาประหยัดพลังงานและกลุ่มกระติบไฟฟ้า เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ 2014 Taipei International

9/19/2014

เยาวชนกลุ่มเตาประหยัดพลังงาน โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี และกลุ่มกระติบไฟฟ้า โรงเรียนอุลรัตน์พิทยาคม จ.ขอนแก่น เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ 2014 Taipei International Invention Show and Technomart ณ ประเทศไต้หวันระหว่างวันที่ 18-21 กันยายน 2557 

เยาวชนกลุ่มเตาประหยัดพลังงานและกลุ่มกระติบไฟฟ้า เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ 2014 Taipei International

9/20/2014

เยาวชนกลุ่มเตาประหยัดพลังงาน โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี และกลุ่มกระติบไฟฟ้า โรงเรียนอุลรัตน์พิทยาคม จ.ขอนแก่น เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ 2014 Taipei International Invention Show and Technomart ณ ประเทศไต้หวันระหว่างวันที่ 18-21 กันยายน 2557 

เยาวชนกลุ่มเตาประหยัดพลังงานและกลุ่มกระติบไฟฟ้า เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ 2014 Taipei International

9/21/2014

เยาวชนกลุ่มเตาประหยัดพลังงาน โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี และกลุ่มกระติบไฟฟ้า โรงเรียนอุลรัตน์พิทยาคม จ.ขอนแก่น เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ 2014 Taipei International Invention Show and Technomart ณ ประเทศไต้หวันระหว่างวันที่ 18-21 กันยายน 2557 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาต่อยอด “นวัตกรรมของเยาวชน” (ค่าย 2 ปี 3)

10/18/2014

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาต่อยอด “นวัตกรรมของเยาวชน” (ค่าย 2 ปี 3)
ระหว่างวันที่ 18-22 ตุลาคม เพื่อให้เยาวชนได้พบผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและต่อยอดนวัตกรรมการพัฒนาโครงงาน

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาต่อยอด “นวัตกรรมของเยาวชน” (ค่าย 2 ปี 3)

10/19/2014

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาต่อยอด “นวัตกรรมของเยาวชน” (ค่าย 2 ปี 3)
ระหว่างวันที่ 18-22 ตุลาคม เพื่อให้เยาวชนได้พบผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและต่อยอดนวัตกรรมการพัฒนาโครงงาน

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาต่อยอด “นวัตกรรมของเยาวชน” (ค่าย 2 ปี 3)

10/20/2014

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาต่อยอด “นวัตกรรมของเยาวชน” (ค่าย 2 ปี 3)
ระหว่างวันที่ 18-22 ตุลาคม เพื่อให้เยาวชนได้พบผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและต่อยอดนวัตกรรมการพัฒนาโครงงาน

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาต่อยอด “นวัตกรรมของเยาวชน” (ค่าย 2 ปี 3)

10/21/2014

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาต่อยอด “นวัตกรรมของเยาวชน” (ค่าย 2 ปี 3)
ระหว่างวันที่ 18-22 ตุลาคม เพื่อให้เยาวชนได้พบผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและต่อยอดนวัตกรรมการพัฒนาโครงงาน

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาต่อยอด “นวัตกรรมของเยาวชน” (ค่าย 2 ปี 3)

10/22/2014

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาต่อยอด “นวัตกรรมของเยาวชน” (ค่าย 2 ปี 3)
ระหว่างวันที่ 18-22 ตุลาคม เพื่อให้เยาวชนได้พบผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและต่อยอดนวัตกรรมการพัฒนาโครงงาน

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อส่งเยาวชนเข้าประกวด "วันนักประดิษฐ์ไทย"

11/20/2014

เก็บข้อมูลและถ่ายวิดีโอแนบเอกสารการประกวด ที่โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง จ.กระบี่ โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม จ.สงขลา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จ.นครพนม โรงเรียนปลาปากวิทยา จ.นครพนม และโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม จ.กาญจนบุรี

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อส่งเยาวชนเข้าประกวด "วันนักประดิษฐ์ไทย"

11/21/2014

เก็บข้อมูลและถ่ายวิดีโอแนบเอกสารการประกวด ที่โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง จ.กระบี่ โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม จ.สงขลา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จ.นครพนม โรงเรียนปลาปากวิทยา จ.นครพนม และโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม จ.กาญจนบุรี

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อส่งเยาวชนเข้าประกวด "วันนักประดิษฐ์ไทย"

11/22/2014

เก็บข้อมูลและถ่ายวิดีโอแนบเอกสารการประกวด ที่โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง จ.กระบี่ โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม จ.สงขลา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จ.นครพนม โรงเรียนปลาปากวิทยา จ.นครพนม และโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม จ.กาญจนบุรี

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อส่งเยาวชนเข้าประกวด "วันนักประดิษฐ์ไทย"

11/23/2014

เก็บข้อมูลและถ่ายวิดีโอแนบเอกสารการประกวด ที่โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง จ.กระบี่ โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม จ.สงขลา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จ.นครพนม โรงเรียนปลาปากวิทยา จ.นครพนม และโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม จ.กาญจนบุรี

ประกวดสิ่งประดิษฐ์ วันนักประดิษฐ์ 2558

2/2/2015

ประกวดสิ่งประดิษฐ์ วันนักประดิษฐ์ 2558

2/3/2015

ประกวดสิ่งประดิษฐ์ วันนักประดิษฐ์ 2558

2/4/2015

ประกวดสิ่งประดิษฐ์ วันนักประดิษฐ์ 2558

2/5/2015

วันเด็กแห่งชาติ

1/10/2015

พิจารณาคัดเลือกกลุ่มเยาวชนเพื่อเข้าร่วมค่ายอบรมผู้นำเยาวชน เพื่อโลกที่ยั่งยืน ปี5

2/23/2016

ค่ายอบรมผู้นำเยาวชน เพื่อโลกที่ยั่งยืน ปี 5 (ภาคอีสาน)

3/17/2016

ค่ายอบรมผู้นำเยาวชน เพื่อโลกที่ยั่งยืน ปี 5 (ภาคอีสาน) ระหว่างวันที่ 17 - 21 มีนาคม 2559 ณ เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

แล้วเจอกันนะจ๊ะ

ค่ายอบรมผู้นำเยาวชน เพื่อโลกที่ยั่งยืน ปี 5 (ภาคอีสาน)

3/18/2016

ค่ายอบรมผู้นำเยาวชน เพื่อโลกที่ยั่งยืน ปี 5 (ภาคอีสาน) ระหว่างวันที่ 17 - 21 มีนาคม 2559 ณ เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

แล้วเจอกันนะจ๊ะ

ค่ายอบรมผู้นำเยาวชน เพื่อโลกที่ยั่งยืน ปี 5 (ภาคอีสาน)

3/19/2016

ค่ายอบรมผู้นำเยาวชน เพื่อโลกที่ยั่งยืน ปี 5 (ภาคอีสาน) ระหว่างวันที่ 17 - 21 มีนาคม 2559 ณ เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

แล้วเจอกันนะจ๊ะ

ค่ายอบรมผู้นำเยาวชน เพื่อโลกที่ยั่งยืน ปี 5 (ภาคอีสาน)

3/20/2016

ค่ายอบรมผู้นำเยาวชน เพื่อโลกที่ยั่งยืน ปี 5 (ภาคอีสาน) ระหว่างวันที่ 17 - 21 มีนาคม 2559 ณ เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

แล้วเจอกันนะจ๊ะ

ค่ายอบรมผู้นำเยาวชน เพื่อโลกที่ยั่งยืน ปี 5 (ภาคอีสาน)

3/21/2016

ค่ายอบรมผู้นำเยาวชน เพื่อโลกที่ยั่งยืน ปี 5 (ภาคอีสาน) ระหว่างวันที่ 17 - 21 มีนาคม 2559 ณ เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

แล้วเจอกันนะจ๊ะ

ค่ายอบรมผู้นำเยาวชน เพื่อโลกที่ยั่งยืน ปี 5 (ภาคใต้)

3/27/2016

ค่ายอบรมผู้นำเยาวชน เพื่อโลกที่ยั่งยืน ปี 5 (ภาคใต้) ระหว่างววันที่ 27 - 31 มีนาคม 2559 ณ เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี

ค่ายอบรมผู้นำเยาวชน เพื่อโลกที่ยั่งยืน ปี 5 (ภาคใต้)

3/28/2016

ค่ายอบรมผู้นำเยาวชน เพื่อโลกที่ยั่งยืน ปี 5 (ภาคใต้) ระหว่างววันที่ 27 - 31 มีนาคม 2559 ณ เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี

ค่ายอบรมผู้นำเยาวชน เพื่อโลกที่ยั่งยืน ปี 5 (ภาคใต้)

3/29/2016

ค่ายอบรมผู้นำเยาวชน เพื่อโลกที่ยั่งยืน ปี 5 (ภาคใต้) ระหว่างววันที่ 27 - 31 มีนาคม 2559 ณ เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี

ค่ายอบรมผู้นำเยาวชน เพื่อโลกที่ยั่งยืน ปี 5 (ภาคใต้)

3/30/2016

ค่ายอบรมผู้นำเยาวชน เพื่อโลกที่ยั่งยืน ปี 5 (ภาคใต้) ระหว่างววันที่ 27 - 31 มีนาคม 2559 ณ เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี

ค่ายอบรมผู้นำเยาวชน เพื่อโลกที่ยั่งยืน ปี 5 (ภาคใต้)

3/31/2016

ค่ายอบรมผู้นำเยาวชน เพื่อโลกที่ยั่งยืน ปี 5 (ภาคใต้) ระหว่างววันที่ 27 - 31 มีนาคม 2559 ณ เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี

ค่ายอบรมผู้นำเยาวชน เพื่อโลกที่ยั่งยืน ปี 5 (ภาคเหนือ)

4/20/2016

ค่ายอบรมผู้นำเยาวชน เพื่อโลกที่ยั่งยืน ปี 5 (ภาคเหนือ) ระหว่างวันที่ 20 - 24 เมษายน 2559 ณ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก

ค่ายอบรมผู้นำเยาวชน เพื่อโลกที่ยั่งยืน ปี 5 (ภาคเหนือ)

4/21/2016

ค่ายอบรมผู้นำเยาวชน เพื่อโลกที่ยั่งยืน ปี 5 (ภาคเหนือ) ระหว่างวันที่ 20 - 24 เมษายน 2559 ณ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก

ค่ายอบรมผู้นำเยาวชน เพื่อโลกที่ยั่งยืน ปี 5 (ภาคเหนือ)

4/22/2016

ค่ายอบรมผู้นำเยาวชน เพื่อโลกที่ยั่งยืน ปี 5 (ภาคเหนือ) ระหว่างวันที่ 20 - 24 เมษายน 2559 ณ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก

ค่ายอบรมผู้นำเยาวชน เพื่อโลกที่ยั่งยืน ปี 5 (ภาคเหนือ)

4/23/2016

ค่ายอบรมผู้นำเยาวชน เพื่อโลกที่ยั่งยืน ปี 5 (ภาคเหนือ) ระหว่างวันที่ 20 - 24 เมษายน 2559 ณ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก

ค่ายอบรมผู้นำเยาวชน เพื่อโลกที่ยั่งยืน ปี 5 (ภาคเหนือ)

4/24/2016

ค่ายอบรมผู้นำเยาวชน เพื่อโลกที่ยั่งยืน ปี 5 (ภาคเหนือ) ระหว่างวันที่ 20 - 24 เมษายน 2559 ณ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก

ค่ายอบรมผู้นำเยาวชน เพื่อโลกที่ยั่งยืน ปี 5 (ภาคกลาง)

5/9/2016

ค่ายอบรมผู้นำเยาวชน เพื่อโลกที่ยั่งยืน ปี 5 (ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก) ระหว่างวันที่ 9 -13 พฤษภาคม 2559 ณ เดอะไพน์รีสอร์ท จ.ปทุมธานี

ค่ายอบรมผู้นำเยาวชน เพื่อโลกที่ยั่งยืน ปี 5 (ภาคกลาง)

5/10/2016

ค่ายอบรมผู้นำเยาวชน เพื่อโลกที่ยั่งยืน ปี 5 (ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก) ระหว่างวันที่ 9 -13 พฤษภาคม 2559 ณ เดอะไพน์รีสอร์ท จ.ปทุมธานี

ค่ายอบรมผู้นำเยาวชน เพื่อโลกที่ยั่งยืน ปี 5 (ภาคกลาง)

5/11/2016

ค่ายอบรมผู้นำเยาวชน เพื่อโลกที่ยั่งยืน ปี 5 (ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก) ระหว่างวันที่ 9 -13 พฤษภาคม 2559 ณ เดอะไพน์รีสอร์ท จ.ปทุมธานี

ค่ายอบรมผู้นำเยาวชน เพื่อโลกที่ยั่งยืน ปี 5 (ภาคกลาง)

5/12/2016

ค่ายอบรมผู้นำเยาวชน เพื่อโลกที่ยั่งยืน ปี 5 (ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก) ระหว่างวันที่ 9 -13 พฤษภาคม 2559 ณ เดอะไพน์รีสอร์ท จ.ปทุมธานี

ค่ายอบรมผู้นำเยาวชน เพื่อโลกที่ยั่งยืน ปี 5 (ภาคกลาง)

5/13/2016

ค่ายอบรมผู้นำเยาวชน เพื่อโลกที่ยั่งยืน ปี 5 (ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก) ระหว่างวันที่ 9 -13 พฤษภาคม 2559 ณ เดอะไพน์รีสอร์ท จ.ปทุมธานี

อบรมวิทยากรกระบวนการ

3/3/2016

ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมวิทยากรกระบวนการมืออาชีพ (Facilitator) ระหว่างวันที่ 3 – 5 มีนาคม 2559 

และร่วมสัมมนาค่ายอบรมผู้นำเยาวชน เพื่อโลกที่ยั่งยืน ปี 5 ในวันที่ 6 มีนาคม 2559

อบรมวิทยากรกระบวนการ

3/4/2016

ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมวิทยากรกระบวนการมืออาชีพ (Facilitator) ระหว่างวันที่ 3 – 5 มีนาคม 2559 

และร่วมสัมมนาค่ายอบรมผู้นำเยาวชน เพื่อโลกที่ยั่งยืน ปี 5 ในวันที่ 6 มีนาคม 2559

อบรมวิทยากรกระบวนการ

3/5/2016

ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมวิทยากรกระบวนการมืออาชีพ (Facilitator) ระหว่างวันที่ 3 – 5 มีนาคม 2559 

และร่วมสัมมนาค่ายอบรมผู้นำเยาวชน เพื่อโลกที่ยั่งยืน ปี 5 ในวันที่ 6 มีนาคม 2559

สัมมนาค่ายอบรมผู้นำเยาวชน เพื่อโลกที่ยั่งยืน ปี 5

3/6/2016

สัมมนาสตาร์ฟค่ายอบรมผู้นำเยาวชน เพื่อโลกที่ยั่งยืน ปี 5 ในวันที่ 6 มีนาคม 2559

ค่าย 2 ปี 6

11/1/2017

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นวัตกรรมของเยาวชน ปี6

ณ โรงไฟฟ้าบางปะกง จ.ฉะเฉิงเทรา

ค่าย 2 ปี 6

11/2/2017

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นวัตกรรมของเยาวชน ปี6

ณ โรงไฟฟ้าบางปะกง จ.ฉะเฉิงเทรา

ค่าย 2 ปี 6

11/3/2017

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นวัตกรรมของเยาวชน ปี6

ณ โรงไฟฟ้าบางปะกง จ.ฉะเฉิงเทรา

ค่าย 2 ปี 6

11/4/2017

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นวัตกรรมของเยาวชน ปี6

ณ โรงไฟฟ้าบางปะกง จ.ฉะเฉิงเทรา

ค่าย 2 ปี 6

11/5/2017

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นวัตกรรมของเยาวชน ปี6

ณ โรงไฟฟ้าบางปะกง จ.ฉะเฉิงเทรา

[ภาคกลาง] ค่ายอบรมผู้นำเยาวชน เพื่อโลกที่ยั่งยืน ปี9

4/22/2020

[ภาคกลาง] ค่ายอบรมผู้นำเยาวชน เพื่อโลกที่ยั่งยืน ปี9

4/23/2020

[ภาคกลาง] ค่ายอบรมผู้นำเยาวชน เพื่อโลกที่ยั่งยืน ปี9

4/24/2020

[ภาคกลาง] ค่ายอบรมผู้นำเยาวชน เพื่อโลกที่ยั่งยืน ปี9

4/25/2020

[ภาคกลาง] ค่ายอบรมผู้นำเยาวชน เพื่อโลกที่ยั่งยืน ปี9

4/26/2020

[ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ] ค่ายอบรมผู้นำเยาวชน เพื่อโลกที่ยั่งยืน ปี9

5/7/2020

[ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ] ค่ายอบรมผู้นำเยาวชน เพื่อโลกที่ยั่งยืน ปี9

5/8/2020

[ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ] ค่ายอบรมผู้นำเยาวชน เพื่อโลกที่ยั่งยืน ปี9

5/9/2020

[ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ] ค่ายอบรมผู้นำเยาวชน เพื่อโลกที่ยั่งยืน ปี9

5/10/2020

[ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ] ค่ายอบรมผู้นำเยาวชน เพื่อโลกที่ยั่งยืน ปี9

5/11/2020

[ภาคเหนือ] ค่ายอบรมผู้นำเยาวชน เพื่อโลกที่ยั่งยืน ปี9

5/22/2020

[ภาคเหนือ] ค่ายอบรมผู้นำเยาวชน เพื่อโลกที่ยั่งยืน ปี9

5/23/2020

[ภาคเหนือ] ค่ายอบรมผู้นำเยาวชน เพื่อโลกที่ยั่งยืน ปี9

5/24/2020

[ภาคเหนือ] ค่ายอบรมผู้นำเยาวชน เพื่อโลกที่ยั่งยืน ปี9

5/25/2020

[ภาคเหนือ] ค่ายอบรมผู้นำเยาวชน เพื่อโลกที่ยั่งยืน ปี9

5/26/2020

[ภาคใต้] ค่ายอบรมผู้นำเยาวชน เพื่อโลกที่ยั่งยืน ปี9

6/7/2020

[ภาคใต้] ค่ายอบรมผู้นำเยาวชน เพื่อโลกที่ยั่งยืน ปี9

6/8/2020

[ภาคใต้] ค่ายอบรมผู้นำเยาวชน เพื่อโลกที่ยั่งยืน ปี9

6/9/2020

[ภาคใต้] ค่ายอบรมผู้นำเยาวชน เพื่อโลกที่ยั่งยืน ปี9

6/10/2020

[ภาคใต้] ค่ายอบรมผู้นำเยาวชน เพื่อโลกที่ยั่งยืน ปี9

6/11/2020


    Warning: Missing argument 1 for calender_event2(), called in /home/moveworld/domains/moveworldtogether.com/public_html/TH/calendar.php on line 71 and defined in /home/moveworld/domains/moveworldtogether.com/public_html/TH/function.php on line 300

    Warning: Missing argument 2 for calender_event2(), called in /home/moveworld/domains/moveworldtogether.com/public_html/TH/calendar.php on line 71 and defined in /home/moveworld/domains/moveworldtogether.com/public_html/TH/function.php on line 300