พบทั้งหมด 90
NO
ภาค
จังหวัด
โครงงานกลุ่มเยาวชน
ชื่อกลุ่ม / โรงเรียน / จังหวัด
รายละเอียด Map
1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นครพนม
โครงงานการจัดการหอยเชอรี่ (พ.ศ.2555)
โรงเรียนปลาปากวิทยา กลุ่ม 1 อ.ปลาปาก จ.นครพนม โทร 042589089
2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นครพนม
ศึกษาเรื่องการจัดการตอซังข้าว (พ.ศ.2555)
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกุล กลุ่มที่ 1 / อ.เรณูนคร/ จ.นครพนม โทรศัพท์ 042579295 โทรสาร 042579520
3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นครพนม
โครงงานจักรยานสู้น้ำ (พ.ศ.2555)
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกุล กลุ่มที่ 2 / อ.เรณูนคร/ จ.นครพนม โทรศัพท์ 042579295 โทรสาร 042579520
4
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นครพนม
โครงงาน ไม้สอยผลไม้ (พ.ศ.2555)
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกุล กลุ่มที่ 3 / อ.เรณูนคร/ จ.นครพนม โทรศัพท์ 042579295 โทรสาร 042579520
5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นครพนม
โครงงานเทสล่าคอยส์ (พ.ศ.2555)
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกุล กลุ่มที่ 4 / อ.เรณูนคร/ จ.นครพนม โทรศัพท์ 042579295 โทรสาร 042579520
6
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นครพนม
โครงงานแก้ปัญหาการสิ้นเปลืองไฟฟ้าในโรงเรียน (พ.ศ.2555)
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกุล กลุ่มที่ 5 / อ.เรณูนคร/ จ.นครพนม โทรศัพท์ 042579295 โทรสาร 042579520
7
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นครพนม
โครงงานสมุนไพร (พ.ศ.2555)
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกุล กลุ่มที่ 6 / อ.เรณูนคร/ จ.นครพนม โทรศัพท์ 042579295 โทรสาร 042579520
8
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นครพนม
โครงงานพัฒนาระบบรางน้ำทิ้งจากครัวเรือนผ่านระบบรางพลาสติก (พ.ศ.2555)
โรงเรียนปลาปากวิทยา กลุ่ม 2 / อ.ปลาปาก / จ.นครพนม โทร 042589089
9
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นครราชสีมา
โครงงานศึกษาการเจริญเติบโตของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน (พ.ศ.2555)
กลุ่มปลากระทิงน้อย / ชุมชนคลองไผ่ จ.นครราชสีมา
10
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นครพนม
ทำเครื่องมัดตอกไม้ไผ่ (พ.ศ.2556)
โรงเรียนปลาปากวิทยา กลุ่ม 1 ปี 2 / อ.ปลาปาก / จ.นครพนม โทร 042589089
11
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอนแก่น
กระติ๊บข้าวไฟฟ้า (พ.ศ.2556)
โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม / อ.อุบลรัตน์ / จ.ขอนแก่น โทร. 0-4344-6100-1 FAX: 0-4344-6100
12
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สกลนคร
แปลงเพศยุง (พ.ศ.2556)
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม / อ.บ้านม่วง /จ.สกลนคร โทรศัพท์ 042794116 โทรสาร 042794117