• โครงงานการจัดการหอยเชอรี่ (พ.ศ.2555)
  • ศึกษาเรื่องการจัดการตอซังข้าว (พ.ศ.2555)
  • โครงงานจักรยานสู้น้ำ (พ.ศ.2555)
  • โครงงาน ไม้สอยผลไม้ (พ.ศ.2555)
  • โครงงานเทสล่าคอยส์ (พ.ศ.2555)
  • โครงงานแก้ปัญหาการสิ้นเปลืองไฟฟ้าในโรงเรียน (พ.ศ.2555)
  • โครงงานสมุนไพร (พ.ศ.2555)
  • โครงงานพัฒนาระบบรางน้ำทิ้งจากครัวเรือนผ่านระบบรางพลาสติก (พ.ศ.2555)