รูปภาพกิจกรรม : Move World Together มอบรางวัลด้านการพัฒนาศักยภาพเยาวชน


1. "กลุ่มเยาวชนที่ได้รับรางวัลเสื้อสามารถ" รางวัลนี้จัดให้เยาวชน และที่ปรึกษาที่มีผลงานความคิดสร้างสรรค์ และ/หรือการออกแบบ นวัตกรรม ที่มีความแปลกใหม่ และมีคุณสมบัติที่ดี หรือใช้ประโยชน์ได้มากกว่าเดิม ผลงานเป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้ง อาทิ ได้จดสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร / ลิขสิทธิ์ หรือ ได้รับรางวัลการประกวด หรือรางวัลอื่นๆ ที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก 2. "รางวัลผู้สนับสนุนพิเศษ" มอบให้กับบุคคลที่มีส่วนสำคัญช่วยในการสร้างเยาวชนในโครงการ Move World Together รวมถึงการสนับสนุนการขยายผลหลักสูตร และการผลักดันให้ผลงานเยาวชนมีโอกาสจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 3. "ที่ปรึกษากลุ่มเยาวชนที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติยศการสนับสนุนการพัฒนาเยาวชน" มอบให้กับครูผู้เคลื่อนโลก ซึ่งเป็นครูที่ปรึกษากลุ่มเยาวชนที่คอยดูแลเอาใจใส่ให้คำแนะนำปรึกษาและกระตุ้นกลุ่มเยาวชนในการพัฒนาโครงงานจนมีผลงานในเชิงประจักษ์ 4. "สถานศึกษาที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติยศการสนับสนุนการพัฒนาเยาวชน" มอบให้กับสถานศึกษาที่ให้การสนับสนุนการพัฒนาเยาวชน ส่งเสริมให้เยาวชนคิดสร้างสรรค์คิดนอกกรอบ หรือนำแนวคิดโครงการ Move World Together ไปขยายผลสร้างเยาวชนในระดับโรงเรียน 5. กลุ่มเยาวชนที่ได้รับรางวัลเหรียญ “คนช่างคิด” รางวัลนี้มอบให้แก่สมาชิกของกลุ่มที่มีผลงานเชิงประจักษ์ว่ามีความคิดแปลกใหม่ ฉีกกรอบ สร้างสรรค์ และมีความมุ่งมั่นในการทำงานอย่างต่อเนื่อง ไม่จำเป็นว่ากลุ่มจะมีผลงานจนได้รับรางวัลหรือได้จดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรหรือไม่ก็ตาม