ผศ.ดร.จิตติ และผู้เชี่ยวชาญฯ MWT เข้ารับ “รางวัลประกาศเกียรติคุณฯ” ในวันนักวิจัย 2557


            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตติ มงคลชัยอรัญญา ผู้อำนวยการโครงการ พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญโครงการ Move World Together เข้ารับ “รางวัลประกาศเกียรติคุณทางด้านการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก” เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติคุณและการันตีคุณภาพนักวิจัยที่ขับเคลื่อนความก้าวหน้าให้สังคมไทย เนื่องในงานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2557 ที่จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557 เวลา 17.00-20.30 น. ณ ห้องชมวัง หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

 

            จากผลงานที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตติ มงคลชัยอรัญญา, อาจารย์ชานนท์ โกมลมาลย์ และทีมงาน โครงการ Move World Together : เคลื่อนโลกไปด้วยกัน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้อบรมเยาวชนให้มีศักยภาพ ฝึกคิดวิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์และคิดนอกกรอบ ทำให้เยาวชนในโครงการฯ มีผลงานที่โดดเด่น ด้วยการเรียนรู้ที่ได้จากหลักสูตรพัฒนาเยาวชนทั้ง 3 ค่าย ทำให้ได้รับ "รางวัลประกาศเกียรติคุณทางด้านการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก" ซึ่งพิสูจน์ได้จากผลงานสร้างสรรค์ ดังนี้
 (1) ผลงานเตาประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง (Sustainable Energy Stove) ได้รับ 4  รางวัลจากเวที 2014  Taipei International Invention Show & Technomart ได้แก่

            1. Silver Medal Award เหรียญเงิน จากคณะกรรมการจัดการประกวด 2014  Taipei International Invention Show & Technomart
            2. Special Award of 2014 Taipei International Invention Show จาก Taiwan Invention Association ประเทศไต้หวัน
            3. Leading Innovation Award จาก International Intellectual Property Network Forum (IIPNF) ประกอบด้วย 7 องค์กร (1) South Korea Asia Invention Association (AIA) (2) Canada Toronto International Society of Invention and Advance Skills (TISIAS) (3) Association European Inventors (AEI) (4) World Invention Intellectual Property Association (WIIPA) (5) Hong Kong Invention Association Ltd. (HKIA) (6) Associazione Nazionale Degli Inventori (A.N.D.I) ประเทศอิตาลี (7) National Research Council of Thailand (NRCT)  
            4. Special Award จาก Korea Invention Academy ประเทศเกาหลีใต้


(2) ผลงานกระติบไฟฟ้า (Electric Sticky Rice Cooker) ได้รับ 5  รางวัลจากเวที 2014  Taipei International Invention Show & Technomart ได้แก่

        1. Honorable Mention รางวัลเกียรติยศ จากคณะกรรมการจัดการประกวด 2014 Taipei International Invention Show & Technomart

            2. Special Award of 2014 Taipei International Invention Show จาก Taiwan Invention Association ประเทศไต้หวัน
            3. Special Award จาก Asia Invention Creativity Association กลุ่มประเทศในทวีปเอเชีย
            4. TIIIA Outstanding Diploma, TIIIA Award for the excellent invention จาก Taiwan Invention & Innovation Industry Association (TIIIA)
            5. Gold Medal Special Award จาก  Agri-Green Invention , ประเทศกาตาร์ จากกรรมการInternational Judge ภายใต้องค์กร World Invention Intellectual Property Association

(3) รางวัล “สร้างฅน สร้างชาติ” ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2557 ผลงานการอบรมเยาวชนอย่างต่อเนื่อง โครงการ Move World Together : เคลื่อนโลกไปด้วยกัน เป็นโครงการที่ปลูกฝังให้เยาวชนมีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ จัดโดย สำนักงานส่งเสริมและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.)

             งานนี้ อาจารย์และเจ้าหน้าที่จากสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร (ส.บอ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการ ส.บอ. คนใหม่อีกด้วย

 

 

           ทั้งนี้ ผู้อำนวยการโครงการฯ ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้เชี่ยวชาญโครงการฯ ได้แก่  
ศาสตราจารย์ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช, รองศาสตราจารย์ วรภัทร ลัคนทินวงศ์ (ส่งผู้แทนมารับช่อดอกไม้), ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ และ ศาสตราจารย์ สายันต์ ไพรชาญจิตร์ จากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  โดยผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านได้ฝากฝีมือการวิจัยและคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ จนได้รับรางวัลจากทั้งในและต่างประเทศอย่างมากมาย

 
   

 

            ศาสตราจารย์ผดุงศักดิ์  รัตนเดโช จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับการกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์  และได้รับ “รางวัลประกาศเกียรติคุณทางด้านการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก” จากผลงานที่ได้จากเวทีการประกวดระดับนานาชาติ ดังนี้
(1) รางวัลบุคคลดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2556 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

(2) รางวัลเหรียญเงินในงานประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ 42nd International Exhibition of Invention of Geneva จากผลงาน ซอฟต์แวร์เชิงจำลอง เพื่อทำนายค่าอัตราการดูดกลืนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการถ่ายเทความร้อนในศีรษะมนุษย์ขณะใช้โทรศัพท์มือถือ  จากหน่วยงาน Federal Government, The State and City of Geneva, The World  Intellectual Property Organization – WIPO (รับรางวัลร่วมกับ อาจารย์ ดร. สมศักดิ์ วงษ์ประดับไชย จากคณะวิศวกรรมศาสตร์)  

(3) รางวัลเหรียญทองแดง ในงานประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ 42nd International Exhibition of Invention of Geneva ผลงานการอบแห้งเชิงอุตสาหกรรมโดยไมโครเวฟกำลังต่ำที่ป้อนคลื่นสองตำแหน่งร่วมกับระบบสุญญากาศ

 

                                                  

 

            รองศาสตราจารย์ วรภัทร ลัคนทินวงศ์ จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ส่งผู้แทนมารับรางวัล) ได้รับ “รางวัลประกาศเกียรติคุณทางด้านการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก” จากผลงานที่ได้รับจากเวทีการประกวดระดับนานาชาติ ดังนี้
(1) เหรียญเงิน และรางวัล Special Prize จากประเทศโปแลนด์ ในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ Seoul International Invention Fair (SIIF) 2013 ผลงานภาชนะสำหรับผักผลไม้ตัดแต่งพร้อมบริโภค (Active and Intelligent Package for Fresh Cut Produce)

(2) รางวัลเหรียญทอง ในงานประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ 42nd International Exhibition of Invention of Geneva  ผลงานบรรจุภัณฑ์ฉลาดสำหรับทุเรียน (The Active and Intelligent Packaging of Durian) จาก Swiss Federal Government, The State and City of Geneva, The World  Intellectual Property Organization – WIPO

(3) รางวัลเหรียญเงินในงานประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ 42nd International Exhibition of Invention of Geneva ผลงานแก้วกาแฟฉลาด (Smart and Bio – Degradable Coffee Cup)
(4) รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นแบบโปสเตอร์ ในการประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ผลงาน Xenia Effect of Crossed Pollination on Thai Aromatic Coconut จากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติ

 

                                                 

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ และ อาจารย์จักรพันธุ์ ชวนอาษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับ “รางวัลประกาศเกียรติคุณทางด้านการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก” จากผลงานที่ได้ชนะเลิศจากเวทีการประกวดระดับนานาชาติ ดังนี้
(1) รางวัลเหรียญทอง และรางวัล Special Prize จากประเทศจีนในงานประกวด ผลงานสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ  42nd International Exhibition of Invention of Geneva จากผลงานอุปกรณ์ย้ายผู้พิการ เอนกประสงค์ (Home-Auto Lift System)

(2) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จากรางวัลอุปกรณ์สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือผู้พิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเข้ารถยนต์ จาก The Singapore Therapeutic & Rehabilitative Tech. Centre ร่วมกับ Thailand’s National Electronics and Computer Tech. Centre

                                                 

            และ ศาสตราจารย์ สายันต์ ไพรชาญจิตร์ จากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้รับ “รางวัลประกาศเกียรติคุณทางด้านการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก” หลังจากที่ได้รับรางวัล  Asia – Pacific Maritime Archaeology Award ในฐานะผู้บุกเบิกงานโบราณคดีทางทะเลในประเทศไทย จากคณะกรรมการจัดการประชุม The  2nd  Asia – Pacific Regional Conference on Underwater Cultural Heritage : APCONF ณ มหาวิทยาลัย มลรัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา