MWT สตาร์ทเครื่องพร้อมลุย ปรับหลักสูตรค่าย 1 ปี 4 ให้เด็กคิดแตกต่างกว่าเดิม


/datas/images/2014-04-28_103339.png

       ผู้บริหารโครงการ Move World Together : เคลื่อนโลกไปด้วยกัน จับมือภาคีเครือข่ายประชุมกำหนดและออกแบบหลักสูตรการจัดกิจกรรมฝึกอบรมผู้นำเยาวชนเพื่อโลกที่ยั่งยืน ปี 4 (พ.ศ. 2558) เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557 เวลา 09.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 6 เดอะคอนเน็คชั่น ลาดพร้าว การประชุมครั้งนี้ นำโดย ผศ. ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา รศ. ดร. อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ รศ. วรภัทร ลัคนทินวงศ์  อ.ชานนท์ โกมลมาลย์ และเจ้าหน้าที่โครงการฯ ร่วมด้วยผู้แทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) และสมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์ ในการหารือได้กำหนดหลักสูตร ค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชน เพื่อโลกที่ยั่งยืน (ค่าย 1) ปีที่ 4 พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดค่ายทั้ง 4 ภูมิภาค

 

       การจัดค่ายฝึกอบรมของ Move World Together มีวัตถุประสงค์ คือ 1. พัฒนาเยาวชนในด้านทักษะการคิด การวางแผน การทำงานกลุ่ม การคิดสร้างสรรค์ 2. เยาวชนได้รับแก่นความรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 3. การสร้างเครือข่ายเยาวชนและองค์กรพัฒนาเยาวชน  และ 4. การสร้างจิตสำนึกต่อสังคมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม การกำหนดหลักสูตรสำหรับปีหน้าจึงต้องหาวิธีการ จัดกิจกรรมที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์แต่ยังคงความสนุกสนานและได้ความรู้ในเวลาเดียวกัน

 

       ผศ. ดร. จิตติ มงคลชัยอรัญญา ผู้อำนวยการโครงการ Move World Together กล่าวถึงการประชุมครั้งนี้ว่า ค่ายอบรมผู้นำเยาวชนเพื่อโลกที่ยั่งยืน ที่จะมีขึ้นในปี 2558 ถือเป็นปีที่ 4 ของการผลักดันให้เยาวชนคิดแก้ไข ปัญหาพลังงานและสิ่งแวดล้อมด้วยความคิดสร้างสรรค์ ความคิดนอกกรอบมีความสำคัญต่อการพัฒนาเยาวชนอย่างยิ่ง ผลผลิตดีเด่นของโครงการ คือ เยาวชนผู้ประดิษฐ์เตาประหยัดพลังงานและกระติบไฟฟ้าที่มีความสามารถปรากฏต่อสายตาชาวไทยและชาวโลก จนได้รับรางวัลการประกวดจากประเทศไต้หวัน ถึง 9 รางวัล ความสำเร็จของรุ่นพี่จะเป็นบทเรียนในการทำงานและแรงผลักดันให้เยาวชนรุ่นน้องและรุ่นใหม่มีความเข้มแข็งในการพัฒนาโครงงานมากขึ้น เราจึงเพิ่มเติมและปรับเนื้อหากิจกรรมในเรื่องเทคนิคคิดอย่างมีเหตุและผล บทบาทในการพัฒนาโครงงาน การพัฒนาทักษะการวางแผน การทำงานเป็นทีม การสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม การทดสอบบุคลิกภาพ/ความคิดสร้างสรรค์ และวัดแววศักยภาพเพิ่มเข้าไป เพื่อให้เยาวชนที่เข้าฝึกอบรมมีจัดการกับความคิดที่ดี และจินตนาการถึงนวัตกรรมที่สามารถช่วยชุมชนและสังคมได้ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ารุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จ

 

  

 

       ด้าน รศ.ดร. อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ วิทยากรจากสมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์ กล่าวว่า การให้ความสำคัญกับอาจารย์ที่ปรึกษาเยาวชนเป็นเรื่องที่ต้องตระหนักถึงเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก หลังจบค่ายไป เยาวชนจะต้องพัฒนาโครงงานสร้างสรรค์ในพื้นที่ชุมชนของตนเอง การมีที่ปรึกษาที่คอยดูแลให้คำปรึกษา อย่างใกล้ชิดจะทำให้เยาวชนเกิดกำลังใจในการทำงานมากขึ้น  "เรามุ่งหวังว่า อาจารย์ที่ปรึกษาเยาวชนจะเข้าใจในการทำงานของโครงการ ซึ่งไม่เน้นให้ครูชี้ทางให้เยาวชนเป็นไปตามที่ตัวเองต้องการ แต่จะเป็นคนที่อยู่เคียงข้าง คอยกระตุ้นและเสริมกำลังใจให้ เยาวชนจะเป็นผู้คิดและกระทำด้วยตัวเอง ในค่าย 1 ปี 4 จึงเพิ่มการอบรมครูที่ปรึกษาคู่ขนานไปพร้อมกับการอบรมพัฒนาเยาวชน เพื่อให้การทำโครงงานมีความเข้มแข็งมากขึ้น และสร้างความความเข้าใจร่วมกันระหว่างโครงการฯ และอาจารย์ที่ปรึกษา " รศ.ดร. อุษณีย์กล่าว

 

       นอกจากนี้ ยังมีการแบ่งกลุ่มถอดบทเรียนขนาดย่อม ในเรื่องการหาโครงงานต้นแบบที่นำมาเป็นตัวอย่างในการคิด/พัฒนาโครงงานให้เยาวชนรุ่นถัดไป การหาวิธีก้าวข้ามอุปสรรคในการคิดโครงงาน ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แนวใหม่ที่เน้นจินตนาการ และการเชื่อมโยงความคิดให้เป็นความจริง เพื่อนำข้อมูลมาจัดกระบวนการสำหรับเยาวชน Move World Together การปรับเพิ่มหลักสูตรที่ว่านั้นจะเป็นอย่างไร ทางโครงการฯ จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ แล้วรอพบกันในค่ายหลักสูตร 1 ปี 4 ที่จะสัญจรไปจัดกิจกรรมกับเยาวชนทั้ง 4 ภาค ภายในเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมปี 2558