รศ.วรภัทร คว้ารางวัลนักประดิษฐ์คิดค้นดีเด่น จากนวัตกรรม


โครงการ Move World Together ขอแสดงความยินดีกับ "รองศาสตราจารย์ วรภัทร ลัคนทินวงศ์" และทีมงาน ผู้เชี่ยวชาญโครงการฯ ที่ได้รับ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2558 รางวัลระดับดีเด่น จากผลงาน "บรรจุภัณฑ์ฉลาด สำหรับทุเรียน" (Active and Intelligent Packaging of Durian) สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา และ รองศาสตาราจารย์ ดร.เจียรนัย เล็กอุทัย ที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

นอกจากนี้ โครงการฯ ขอร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ปี 2557 ได้แก่ ศาสตราจารย์ สายันต์ ไพรชาญจิตร (สาขาปรัชญา) ศาสตราจารย์ ดร. อำนาจ วงศ์บัณฑิต (สาขานิติศาสตร์) และ ศาสตาราจารย์ ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์)