ผู้เชี่ยวชาญฯ ติดตามพัฒนาโครงงานเยาวชนนครพนม เตรียมประกวดวันนักประดิษฐ์ 58


 

          อาจารย์ ดร.ชัชวาล อัยยาธิติ หัวหน้าภาควิชาสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้เชี่ยวชาญโครงการ Move World Together เดินทางไปให้คำแนะนำเยาวชนในพื้นที่ จ.นครพนม เมื่อวันที่ 16 -18 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา

          โครงงานที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับชาติ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” เนื่องใน “วันนักประดิษฐ์”
ประจำปี 2558 (Inventor's day 2015) จากเยาวชนคนเก่งในแถบภาคอีสาน ภายใต้การดูแลของโครงการฯ มี  3 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่
          1. กลุ่มการจัดการน้ำทิ้งในครัวเรือน โรงเรียนปลาปากวิทยา จ.นครพนม
          2. กลุ่มหวดประหยัดพลังงาน โรงเรียนปิยะมหาราชลัย จ.นครพนม
          และ 3. กลุ่มเตาย่างทรีอินวัน (เตาย่าง 3 in 1) โรงเรียนปลาปากวิทยา จ.นครพนม  เพิ่มเติมมาจากที่ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ส่งมอบให้อยู่ภายใต้การดูแลของโครงการ Move World Together  ที่พร้อมในการสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดโครงงาน และติดต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อดูแล พัฒนา ส่งเสริมเยาวชนอย่างใกล้ชิด

          อาจารย์ ดร.ชัชวาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการฯ เข้าพบปะพูดคุยกับนายสุรพล มีหนองหว้า ผู้อำนวยการโรงเรียนปลาปากวิทยา และเยาวชนกลุ่มการจัดการน้ำทิ้งฯ และเตาย่างทรีอินวัน พบว่า เยาวชนได้พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ไปแล้วค่อนข้างมาก และตื่นตัวในการทำงาน แต่เยาวชนจะต้องปรับการออกแบบรางน้ำพลาสติกใหม่ โดยที่หลักการทางวิทยาศาสตร์ยังเหมือนเดิม นอกจากนี้ ยังต้องปรับการลาดเอียงของอุปกรณ์ รวมถึงสำรวจฟอสเฟตในน้ำ พร้อมทดสอบคุณภาพน้ำให้เหมาะกับการนำไปใช้ต่ออย่างปลอดภัย

 

                                                  

 

          สำหรับผลงานเตาย่างทรีอินวัน  เยาวชนมาพร้อมกับการสาธิตการย่างไก่ให้ผู้เชี่ยวชาญรับชม ซึ่งยังต้องปรับรูปลักษณ์และคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยเพิ่มขึ้น เนื่องจากปัจจุบันเตาย่างมีขนาดใหญ่ และอุปกรณ์ยังแยกส่วนกันอยู่ อาจารย์ ดร.ชัชวาลได้เพิ่มเติมปัจจัยสถิติทางเศรษฐศาสตร์เข้าไปพิจารณาด้วย ซึ่งเป็นจุดเด่นที่ชัดเจนของเตาย่าง สามารถช่วยผู้ประกอบการในเรื่องประหยัดพลังงานการย่าง พร้อมแนะให้เยาวชนทำกราฟแสดงจุดคุ้มทุน และคำนวณจำนวนไก่ที่จะนำมาย่างซึ่งสัมพันธ์กับปริมาณพลังงานถ่านที่ใช้ไป เพื่อเป็นคู่มือการใช้งานสำหรับผู้สนใจซื้อเตาย่างทรีอินวันไปใช้ในอนาคต

 

  

   

 

          ผู้อำนวยการโรงเรียนปลาปากวิทยา กล่าวว่า การที่ผู้เชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำในการพัฒนาโครงงานถึงโรงเรียน ทำให้เยาวชนอุ่นใจ และเห็นโอกาสในการพัฒนาเยาวชนสองกลุ่มให้เป็นตัวอย่างแก่เยาวชนคนอื่นๆ ทางโรงเรียนเห็นความสำคัญ และจะพยายามปรับกลยุทธ์การทำงานพัฒนาโครงงานโดยไม่ให้กระทบการเรียน

          จากการให้คำแนะนำเยาวชนทั้ง 2 กลุ่ม พบว่าต้องศึกษาเพิ่มเติมอย่างเข้มข้น และเข้าทดลองในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ห้องแลบฯ) ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป ในวันที่ 20-24 มกราคมนี้

 

                                                         

 

          เมื่อให้คำแนะนำแก่เยาวชนโรงเรียนปลาปากวิทยาเสร็จสิ้นแล้ว ได้เดินทางต่อไปยังโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยเป็นลำดับต่อมา ด้านรองผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชัย แสดงความขอบคุณกับการให้คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญเป็นอย่างยิ่ง "โรงเรียนของเรามีความหวังกับการประกวด สิ่งที่นักเรียนทำอาจไม่ใช่สิ่งประดิษฐ์หรูหรา แต่มีการเชื่อมโยงกับชุมชน สามารถมองเห็นภาพรวมของท้องถิ่น และดึงศักยภาพของชาวบ้านมาช่วยพัฒนาผลงานของเยาวชนได้ ทั้งในเรื่องการสานหวดและองค์ความรู้เกี่ยวกับการนึ่งข้าวเหนียวด้วย"

           โดยสรุปแล้ว จากการเข้าพบผู้เชี่ยวชาญในครั้งนี้ กลุ่มหวดประหยัดพลังงาน ได้รับการช่วยเหลือเรื่องการช่วยออกแบบการทดลองเพิ่มเติม เป็นสามรูปแบบ เพื่อวัดค่าเชิงวิทยาศาสตร์มากขึ้น สำหรับเยาวชนกลุ่มนี้ สามารถทดลองเชิงวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนได้ เนื่องจากมีอุปกรณ์ครบครัน ต่อจากนี้เยาวชนได้รับโจทย์ในการทำกราฟ วัดระดับความร้อนคงที่ ปรับรูปทรงหวดให้เข้ารูปยิ่งขึ้น และปรับลายสานขัดไม้ไผ่ให้ลดการสูญเสียพลังงานอีกด้วย

 

   

 

          นอกจากนี้ เยาวชนกลุ่มอุปกรณ์กันกระแทกรูปแบบเกล็ดปลา ผู้เข้าค่ายอบรมผู้นำเยาวชน เพื่อโลกที่ยั่งยืน ปีที่ 3 ซึ่งอยู่โรงเรียนเดียวกันกับกลุ่มหวดประหยัดพลังงาน ก็ได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมเช่นกัน เกี่ยวกับการปรับรูปแบบเป็นรูปทรงใหม่ โดยการสังเกตเกล็ดปลาหลากชนิดที่เยาวชนได้ขวนขวาย และออกค้นหาปลาชนิดต่างๆ ด้วยตนเอง จากพิพิธภัณฑ์ด้านการประมงในจังหวัดนครพนม เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการประดิษฐ์ผลงาน แม้จะยังไม่ได้เข้าประกวดในปีนี้ แต่จากความก้าวหน้าของผลงานกลุ่มนี้ แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์และความกระตือรือร้นในการทำงานมากทีเดียว  
 
          นายภูดิศ ธงภักดิ์ สมาชิกกลุ่ม กล่าวว่าทิ้งท้าย "กลุ่มเราได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่องหลังจบค่าย ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อกับ ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช จากคณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาวันนี้ อาจารย์ชัชวาลได้ให้คำอธิบายเพิ่มเติมด้านการตั้งสมมติฐานการทดลอง การรับน้ำหนัก การเสียรูปทรง ด้วยการวัดที่ชัดเจน เบื้องต้นเราทดลองจากการวางดินน้ำมันปริมาตรเท่ากันแล้วดูว่ารูปทรงใดรับน้ำหนักได้ดีกว่า ทำให้พวกเราเข้าใจแนวคิดมากขึ้น และต้องเตรียมตัวทำการทดลองอย่างจริงจัง ขอขอบคุณอาจารย์ชัชวาลมากเลยครับ"