รวมภาพ MWT มอบรางวัลเชิดชูเกียติเยาวชนกลุ่มกระติบไฟฟ้า