MWT รับสมัคร Staff ค่าย 1 ปี 4


MWT  รับสมัครทีมงานจัดค่ายอบรมผู้นำเยาวชนเพื่อโลกที่ยั่งยืน ปีที่ 4 เปิดประสบการณ์ใหม่ในการทำงานด้านพัฒนาศักยภาพเยาวชน

           โครงการ Move World Together : เคลื่อนโลกไปด้วยกัน เป็นโครงการที่ดำเนินงานโดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาชุมชน ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับองค์กรภาคีต่างๆ เพื่อมุ่งหวังที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชน ในด้านสำนึกพลเมือง การทำงานเป็นทีม ความคิดสร้างสรรค์ นอกกรอบ พัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ การพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ การสร้างความเข้าใจเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างลึกซึ้ง ให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ติดตามข้อมูลและกิจกรรมโครงการที่ผ่านมาที่ www.moveworldtogether.com หรือ https://www.facebook.com/moveworldtogether

 

ตารางกำหนดการ
         
- ค่ายอบรมผู้นำเยาวชนภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก เพื่อโลกที่ยั่งยืน
ระหว่างวันที่ 15 -19 มีนาคม 2558 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร จ.ปทุมธานี
- ค่ายอบรมผู้นำเยาวชนภาคเหนือ เพื่อโลกที่ยั่งยืน
ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2558 ณ เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์
- ค่ายอบรมผู้นำเยาวชนภาคใต้ เพื่อโลกที่ยั่งยืน
ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2558 ณ เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี
- ค่ายอบรมผู้นำเยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อโลกที่ยั่งยืน
ระหว่างวันที่ 10 - 14 พฤษภาคม 2558 ณ เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

*สามารถสมัครเป็น Staff ได้มากกว่าหนึ่งค่าย
*ต้องเข้าร่วมสัมมนาลักษณะการทำงานก่อนวันจัดค่ายจริง
*ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อเพื่อนัดสัมมนาก่อนทำงานค่ายจริง

 

คุณสมบัติเบื้องต้น
- กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัย / วิทยาลัย หรือจบการศึกษาแล้ว ทุกสาขา
- เคยมีประสบการณ์ทำงานค่าย / กิจกรรมพัฒนาเยาวชนหรืออยากเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ
- สามารถสมัครเป็น Staff ได้มากกว่าหนึ่งค่าย โดยแต่ละค่ายต้องสามารถเดินทางลงพื้นที่ร่วมเป็น Staff ได้ตลอดค่าย
ซึ่งจะมีวันเตรียมค่าย และเก็บงานค่าย ก่อนและหลัง 2 วัน (รวมวันเดินทาง)
- สามารถเข้าร่วมสัมมนาก่อนทำงานค่ายจริง อย่างน้อย 1 วันได้ (แจ้งวันสัมมนาล่วงหน้า ในวัน ประกาศผล)

- มีค่าตอบแทนให้ตามวันเวลาที่ร่วมกันทำงาน

 

สามารถกรอกข้อมูลใบสมัครได้ที่นี่ >>> สมัคร STAFF MWT # 4 

 

หมดเขตรับสมัคร 28 กุมภาพันธ์ 2558