Move World Together รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการฯ 2 อัตรา


 

          Move World Together ประกาศหาเพื่อนร่วมงานที่มีความสามารถและอุดมการณ์ โดยโครงการ Move World Together : เคลื่อนโลกไปด้วยกัน เป็นโครงการที่ดำเนินงานโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเยาวชน พัฒนาชุมชน และเทคโนโลยี่ต่างๆที่เหมาะสมต่อการแก้ไขปัญหาพลังงานและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับองค์กรภาคีต่างๆ เพื่อมุ่งหวังที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม รู้จักทำงานเป็นทีม มีความคิดสร้างสรรค์ นอกกรอบ พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาพลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นการสร้างความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ติดตามข้อมูลและกิจกรรมโครงการที่ผ่านมาที่ www.moveworldtogether.com หรือ https://www.facebook.com/moveworldtogether

ต้องการรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการดังนี้

 

1. เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานเยาวชนภูมิภาค (จำนวน 1 อัตรา )
ลักษณะงาน
• ให้กำลังใจ ดูแล ติดตาม รวบรวม และวิเคราะห์ผลงานเยาวชนในภูมิภาคต่างๆ
• สรุปและรายงานผลการสนับสนุนโครงงานเยาวชน พร้อมจัดทำระบบฐานข้อมูล
• ประสานผู้รู้ ปราชญ์ชุมชนที่กลุ่มเยาวชนปรึกษา / หน่วยงานท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนงานเยาวชน
• สนับสนุนการจัดค่ายพัฒนาเยาวชน
• ทำหน้าที่อื่นๆเพื่อร่วมขับเคลื่อนงานพัฒนาของโครงการฯ

คุณสมบัติเบื้องต้น
• จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโทขึ้นไปทุกสาขาวิชา
• อายุไม่เกิน 30 ปี
• เข้าใจการทำงานพัฒนาคน ชุมชน สังคม และการพัฒนาเยาวชน
• สามารถทำงานต่างจังหวัดและในวันหยุดได้
• มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่นและปรับตัวเข้ากับการทำงานที่มีความแตกต่างหลากหลายได้
• มีทักษะในการประสานกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานท้องถิ่น บุคคล และกลุ่มเยาวชนในท้องถิ่นได้

 

2. เจ้าหน้าที่ธุรการและกิจการสำนักงาน (จำนวน 1 อัตรา )
ลักษณะงาน
• ดูแลการเงินรายกิจกรรมและการเงินโครงการฯ
• ดูแลอุปกรณ์และความเรียบร้อยทั่วไปสำนักงาน
• ติดต่อ/ประสานงาน และสื่อสารกับองค์กรภาคี
• สนับสนุนการจัดค่ายพัฒนาเยาวชน
• ทำหน้าที่อื่นๆเพื่อร่วมขับเคลื่อนงานพัฒนาของโครงการฯ

คุณสมบัติเบื้องต้น
• จบการศึกษาระดับ ปวส. ปริญญาตรี ทุกสาขา ขึ้นไป (ด้านการเงิน หรือมีประสบการณ์ด้านงานสารบรรณจะได้รับการพิจารณาพิเศษ)
• อายุไม่เกิน 30 ปี
• มีความรู้เกี่ยวกับการทำบัญชีเบื้องต้น และงานสารบรรณ
• สามารถทำงานต่างจังหวัดและในวันหยุดได้ (เป็นครั้งคราว)
• มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่นและปรับตัวเข้ากับการทำงานที่มีความแตกต่างหลากหลายได้

 

หลักฐานการรับสมัคร
1.จดหมายสมัครงาน
2.Resume
3.หลักฐานการศึกษา
4.รูปถ่าย
หรือ ส่งมาที่ E-mail : moveworldtogether@gmail.com
และกรอกข้อมูลสมัครออนไลน์ที่ http://goo.gl/O8jpq1

ทุกตำแหน่งสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 20 เมษายน 2558

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณพีระพล เวียงคำ (ใหม่) โทร. 084 774 0275