MWT ค้นหาเพื่อนร่วมงานที่มีความสามารถและอุดมการณ์


ประกาศหาเพื่อนร่วมงานที่มีความสามารถและอุดมการณ์

(รอบที่ 2 : เดือนกรกฎาคม 2558)

 

โครงการ Move World Together : เคลื่อนโลกไปด้วยกัน

          เป็นโครงการที่ดำเนินงานโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเยาวชน พัฒนาชุมชน และเทคโนโลยีต่างๆที่เหมาะสมต่อการแก้ไขปัญหาพลังงานและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับองค์กรภาคีต่างๆ เพื่อมุ่งหวังที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม รู้จักทำงานเป็นทีม มีความคิดสร้างสรรค์ นอกกรอบ พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาพลังงานและสิ่งแวดล้อม  เป็นการสร้างความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ติดตามข้อมูลและกิจกรรมโครงการที่ผ่านมาที่ www.moveworldtogether.com หรือ www.facebook.com/moveworldtogether

 

ต้องการรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการดังนี้

เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานประจำโครงการฯ  

ลักษณะงาน

1. ให้กำลังใจ ดูแล ติดตาม รวบรวม และวิเคราะห์ผลงานเยาวชนในภูมิภาคต่างๆ

2. สรุปและรายงานผลการสนับสนุนโครงงานเยาวชน พร้อมจัดทำระบบฐานข้อมูล

3. ประสานผู้รู้ ปราชญ์ชุมชนที่กลุ่มเยาวชนปรึกษา / หน่วยงานท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนงานเยาวชน

4. สนับสนุนการจัดค่ายพัฒนาเยาวชน

5. ทำหน้าที่อื่นๆเพื่อร่วมขับเคลื่อนงานพัฒนาของโครงการฯ

 

คุณสมบัติเบื้องต้น

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโทขึ้นไปทุกสาขาวิชา (หากกำลังจะสำเร็จการศึกษาต้องศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายและได้รับหนังสือรับรองคาดว่าจะจบแล้ว)

2. อายุไม่เกิน 30 ปี

3. สามารถวิเคราะห์ข้อมูล / สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ แปลกใหม่และสร้างสรรค์ของกลุ่มเยาวชน และให้คำแนะนำต่อยอด องค์ความรู้ โครงงานด้านการพลังงานและสิ่งแวดล้อมได้

4. มีประสบการณ์และสามารถจัดทำฐานข้อมูลกิจกรรมและข้อมูลประสานงานเยาวชนได้

5. มีทักษะการเป็นผู้นำกระบวนการกลุ่มเยาวชนและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีวิธีการให้กำลังใจได้ดี

6. เข้าใจการทำงานพัฒนาคน ชุมชน สังคม  และการพัฒนาเยาวชน

7. สามารถทำงานต่างจังหวัดและในวันหยุดได้

8. มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่นและปรับตัวเข้ากับการทำงานที่มีความแตกต่างหลากหลายได้

9. มีทักษะในการประสานกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานท้องถิ่น บุคคล และกลุ่มเยาวชนในท้องถิ่นได้

 

เอกสารที่ใช้สำหรับสมัครงาน

1.จดหมายสมัครงาน พร้อมระบุเหตุผลที่มาสมัครงานในตำแหน่งนั้นๆ และอัตราเงินเดือนที่คาดหวัง

2.Resume

3.หลักฐานการศึกษา

4.รูปถ่าย

และกรอกข้อมูลสมัครออนไลน์ทิ่ http://goo.gl/O8jpq1

หรือ ส่งมาที่ E-mail : moveworldtogether@gmail.com 

 

ปิดรับสมัคร วันที่ 15 กรกฎาคม 2558

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  คุณพีระพล  เวียงคำ (ใหม่)  โทร. 084 774 0275