MWT ค้นหาเพื่อนร่วมงานที่มีความสามารถและอุดมการณ์ 2 อัตรา


โครงการ Move World Together เป็นโครงการซึ่งดำเนินงานโดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อมุ่งหวังที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชน ในด้านสำนึกพลเมือง การทำงานเป็นทีม ความคิดสร้างสรรค์ นอกกรอบ พัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์  การพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ การสร้างความเข้าใจเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างลึกซึ้ง  ให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต   ( ติดตามข้อมูลและกิจกรรมโครงการที่ผ่านมาที่ www.moveworldtogether.com หรือ www.facebook.com/moveworldtogether )

 

ต้องการรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการดังนี้

1. เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานประจำโครงการฯ   (จำนวน 1 อัตรา )

ลักษณะงาน

1. ให้กำลังใจ ดูแล ติดตาม รวบรวม และวิเคราะห์ผลงานเยาวชนในภูมิภาคต่างๆ
2. สรุปและรายงานผลการสนับสนุนโครงงานเยาวชน พร้อมจัดทำระบบฐานข้อมูล
3. ประสานผู้รู้ ปราชญ์ชุมชนที่กลุ่มเยาวชนปรึกษา / หน่วยงานท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนงานเยาวชน
4. สนับสนุนการจัดค่ายพัฒนาเยาวชน
5. ทำหน้าที่อื่นๆเพื่อร่วมขับเคลื่อนงานพัฒนาของโครงการฯ

คุณสมบัติเบื้องต้น

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโทขึ้นไปทุกสาขาวิชา (หากกำลังจะสำเร็จการศึกษาต้องศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายและได้รับหนังสือรับรองคาดว่าจะจบแล้ว)
2. อายุไม่เกิน 30 ปี
3. สามารถวิเคราะห์ข้อมูล / สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ แปลกใหม่และสร้างสรรค์ของกลุ่มเยาวชน และให้คำแนะนำต่อยอด องค์ความรู้ โครงงานด้านการพลังงานและสิ่งแวดล้อมได้
4. มีประสบการณ์และสามารถจัดทำฐานข้อมูลกิจกรรมและข้อมูลประสานงานเยาวชนได้
5. มีทักษะการเป็นผู้นำกระบวนการกลุ่มเยาวชนและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีวิธีการให้กำลังใจได้ดี
6. เข้าใจการทำงานพัฒนาคน ชุมชน สังคม  และการพัฒนาเยาวชน
7. สามารถทำงานต่างจังหวัดและในวันหยุดได้
8. มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่นและปรับตัวเข้ากับการทำงานที่มีความแตกต่างหลากหลายได้
9. มีทักษะในการประสานกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานท้องถิ่น บุคคล และกลุ่มเยาวชนในท้องถิ่นได้

 

2. เจ้าหน้าที่ธุรการและกิจการสำนักงาน  (จำนวน 1 อัตรา )

ลักษณะงาน

1. รับผิดชอบการเตรียมการประชุม สรุปรายงานการประชุม
2. ดูแลงานสารบรรณ เอกสาร หนังสือเข้า-ออกและเอกสารอื่นๆ
3. ติดต่อ/ประสานงาน และสื่อสารกับองค์กรภาคี
4. ดูแลอุปกรณ์และความเรียบร้อยทั่วไปสำนักงาน
5. ดูแลการเอกสารการเงินรายกิจกรรมของโครงการฯ ที่ได้รับมอบหมาย (ไม่ต้องทำบัญชี)
6. รับผิดชอบบันทึกการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ประจำโครงการฯ สวัสดิการเจ้าหน้าที่
7. รวมรวบแผนงานรายสับปดาห์เจ้าหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมาย
8. สนับสนุนการจัดค่ายพัฒนาเยาวชน
9. ทำหน้าที่อื่นๆ เพื่อร่วมขับเคลื่อนงานพัฒนาของโครงการฯ

คุณสมบัติเบื้องต้น

1. จบการศึกษาระดับ ปวส. ปริญญาตรี  ทุกสาขา ขึ้นไป (ด้านการเงิน หรือมีประสบการณ์ด้านงานสารบรรณจะได้รับการพิจารณาพิเศษ)
2. อายุไม่เกิน 30 ปี
3. มีความรู้เกี่ยวกับการทำบัญชีเบื้องต้น และงานสารบรรณ
4. สามารถทำงานต่างจังหวัดและในวันหยุดได้ (เป็นครั้งคราว)
5. มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่นและปรับตัวเข้ากับการทำงานที่มีความแตกต่างหลากหลายได้

เอกสารที่ใช้สำหรับสมัครงาน

           1.จดหมายสมัครงาน พร้อมระบุเหตุผลที่มาสมัครงานในตำแหน่งนั้นๆ และอัตราเงินเดือนที่คาดหวัง
           2.Resume
           3.หลักฐานการศึกษา
           4.รูปถ่าย

           และกรอกข้อมูลสมัครออนไลน์ทิ่:    http://goo.gl/O8jpq1
           หรือ ส่งมาที่ E-mail : moveworldtogether@gmail.com

ทุกตำแหน่งสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  คุณพีระพล  เวียงคำ (ใหม่)  โทร. 087 090 5561 หรือสำนักงาน เบอร์ 02 564 4413