ประกาศรายชื่อกลุ่มเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วม