พิจารณาโครงงานเยาวชนเพื่อเข้าค่าย 2 ปี


โครงการ Move World Together พร้อมทั้งภาคีเครือข่ายร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาโครงงาน เพื่อคัดเลือกกลุ่มเยาวชนเข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาต่อยอด "นวัตกรรมของเยาวชน" (ค่าย 2 ปี 5) ที่กำลังจะจัดขึ้นในช่วงตุลาคม - พฤศจิกายน ที่กำลังจะถึงนี้ 

โดยโครงการฯ ได้เลือกเฟ้นกลุ่มเยาวชนที่ผลงานมีความก้าวหน้า และเยาวชนความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาโครงงานที่สุดจำนวน 36 กลุ่มโครงงาน จากเยาวชนที่ผ่านการเข้าร่วมค่ายอบรมผู้นำเยาวชน เพื่อโลกที่ยั่งยืน (ค่าย 1) ทั้ง 4 ภูมิภาค รวมกว่า 60 โครงงาน

          ซึ่งในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาต่อยอด "นวัตกรรมของเยาวชน" (ค่าย 2 ปี 5) เยาวชนจะได้พบผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ เพื่อรับคำแนะนำปรึกษา เก็บเกี่ยวความรู้เพื่อใช้ในการพัฒนาโครงงานของตน นอกจากนี้เยาวชนยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และทักษะการทำงานกับเพื่อนต่างกลุ่มต่างภูมิภาค ถือเป็นการเติมทั้งความรู้และประสบการณ์ เติมฝืนให้ไฟแห่งความฝันได้ลุกโชนต่อไป