MWT ค้นหาเพื่อนร่วมงานที่มีความสามารถและอุดมการณ์ 2 อัตรา


ประกาศหาเพื่อนร่วมงานที่มีความสามารถและอุดมการณ์

โครงการ Move World Together

เป็นโครงการซึ่งดำเนินงานโดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อมุ่งหวังที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชน ในด้านสำนึกพลเมือง การทำงานเป็นทีม ความคิดสร้างสรรค์ นอกกรอบ พัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์  การพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ การสร้างความเข้าใจเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างลึกซึ้ง  ให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ติดตามข้อมูลและกิจกรรมโครงการที่ผ่านมาที่ www.moveworldtogether.com หรือ https://www.facebook.com/moveworldtogether

 

ต้องการรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการดังนี้

  1. เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานประจำโครงการฯ  

ลักษณะงาน

-  ให้กำลังใจ ดูแล ติดตาม รวบรวม และวิเคราะห์ผลงานเยาวชนในภูมิภาคต่างๆ
-  สรุปและรายงานผลการสนับสนุนโครงงานเยาวชน พร้อมจัดทำระบบฐานข้อมูล
-  ประสานผู้รู้ ปราชญ์ชุมชนที่กลุ่มเยาวชนปรึกษา / หน่วยงานท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนงานเยาวชน
-  สนับสนุนการจัดค่ายพัฒนาเยาวชน

 

คุณสมบัติเบื้องต้น

-  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโทขึ้นไปทุกสาขาวิชา (หากกำลังจะสำเร็จการศึกษาต้องศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายและได้รับหนังสือรับรองคาดว่าจะจบแล้ว)
-  อายุไม่เกิน 30 ปี
-  สามารถวิเคราะห์ข้อมูล / สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ แปลกใหม่และสร้างสรรค์ของกลุ่มเยาวชน และให้คำแนะนำต่อยอด องค์ความรู้ โครงงานด้านการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้
-  มีประสบการณ์และสามารถจัดทำฐานข้อมูลกิจกรรมและข้อมูลประสานงานเยาวชน ได้
-  มีทักษะการเป็นผู้นำกระบวนการกลุ่มเยาวชนและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีวิธีการให้กำลังใจ ได้ดี
-  เข้าใจการทำงานพัฒนาคน ชุมชน สังคม  และการพัฒนาเยาวชน
-  สามารถทำงานต่างจังหวัดและในวันหยุดได้
-  มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่นและปรับตัวเข้ากับการทำงานที่มีความแตกต่างหลากหลายได้
-  มีทักษะในการประสานกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานท้องถิ่น บุคคล และกลุ่มเยาวชนในท้องถิ่นได้

เอกสารที่ใช้สำหรับสมัครงาน

1.จดหมายสมัครงาน พร้อมระบุเหตุผลที่มาสมัครงานในตำแหน่งนั้นๆ และอัตราเงินเดือนที่คาดหวัง
2.Resume
3.หลักฐานการศึกษา
4.รูปถ่าย

และกรอบข้อมูลสมัครออนไลน์ทิ่    http://goo.gl/O8jpq1

พร้องส่งเอกสารในการสมัครงานมาที่ E-mail : info.mwt2016@gmail.com 

 

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 25 ตุลาคม  2559

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  คุณพีระพล  เวียงคำ (ใหม่)  โทร. 080 809 9700  
(ระหว่างวันนี้ถึง 18 ตุลาคมนี้ติดต่อได้เฉพาะทางอีเมล์ ) e-mail : info.mwt2016@gmail.com 
หรือสำนักงาน เบอร์ 02 564 4413

***  โดยผู้สมัครจะได้รับการคัดเลือกในรอบแรกทันทีและติดต่อกลับ ในวันที่ 25 ตุลาคม 2559 เพื่อให้สิทธิ์ การทดลองทำงานในกิจกรรมของโครงการฯ ในวันที่  31 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2559 ในพื้นที่กรุงเทพฯหรือปริมณฑล เพื่อเรียนรู้รูปแบบการทำงาน หรือรู้จักวิธีการทำงานของทีมงาน

      ผู้เข้าร่วมทดลองทำงาน จะได้รับค่าตอบแทนเท่ากับอาสาสมัคร แต่ยังไม่มีสถานะเป็นเจ้าหน้าที่ของโครงการฯ
โดยการทดลองทำงานจะเป็นส่วนหนึ่งของการสัมภาษณ์เข้าทำงาน

 ## ดังนั้นผู้สมัครต้องสะดวกเข้าร่วมทดลองทำงานในรอบการสมัครนี้คือ( ในวันที่  31 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2559 )จึงจะได้สิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ##