Move World Together มอบรางวัลด้านการพัฒนาศักยภาพเยาวชน ในเวทีถอดบทเรียน


1. "กลุ่มเยาวชนที่ได้รับรางวัลเสื้อสามารถ"

รางวัลนี้จัดให้เยาวชน และที่ปรึกษาที่มีผลงานความคิดสร้างสรรค์ และ/หรือการออกแบบ นวัตกรรม ที่มีความแปลกใหม่
และมีคุณสมบัติที่ดี หรือใช้ประโยชน์ได้มากกว่าเดิม ผลงานเป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้ง อาทิ ได้จดสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร / ลิขสิทธิ์
หรือ ได้รับรางวัลการประกวด หรือรางวัลอื่นๆ ที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก

 

 

2. "รางวัลผู้สนับสนุนพิเศษ"

มอบให้กับบุคคลที่มีส่วนสำคัญช่วยในการสร้างเยาวชนในโครงการ Move World Together
รวมถึงการสนับสนุนการขยายผลหลักสูตร และการผลักดันให้ผลงานเยาวชนมีโอกาสจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

 


 

3. "ที่ปรึกษากลุ่มเยาวชนที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติยศการสนับสนุนการพัฒนาเยาวชน"

มอบให้กับครูผู้เคลื่อนโลก ซึ่งเป็นครูที่ปรึกษากลุ่มเยาวชนที่คอยดูแลเอาใจใส่ให้คำแนะนำปรึกษา
และกระตุ้นกลุ่มเยาวชนในการพัฒนาโครงงานจนมีผลงานในเชิงประจักษ์

 


 

4. "สถานศึกษาที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติยศการสนับสนุนการพัฒนาเยาวชน"

มอบให้กับสถานศึกษาที่ให้การสนับสนุนการพัฒนาเยาวชน ส่งเสริมให้เยาวชนคิดสร้างสรรค์คิดนอกกรอบ
หรือนำแนวคิดโครงการ Move World Together ไปขยายผลสร้างเยาวชนในระดับโรงเรียน

 


 

5. กลุ่มเยาวชนที่ได้รับรางวัลเหรียญ “คนช่างคิด”

รางวัลนี้มอบให้แก่สมาชิกของกลุ่มที่มีผลงานเชิงประจักษ์ว่ามีความคิดแปลกใหม่ ฉีกกรอบ สร้างสรรค์
และมีความมุ่งมั่นในการทำงานอย่างต่อเนื่อง ไม่จำเป็นว่ากลุ่มจะมีผลงานจนได้รับรางวัลหรือได้จดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรหรือไม่ก็ตาม