กฟผ. รับโล่รางวัลนายกรัฐมนตรี ผลงาน CSR ดีเด่น จากการดำเนินงานโครงการ Move World Together


กฟผ. รับโล่รางวัลนายกรัฐมนตรี ผลงาน CSR ดีเด่น จากการดำเนินงานโครงการ Move World Together    

        นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี มอบโล่รางวัลดีเด่นด้านการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม EIT-CSR Awards 2016 ให้แก่ กฟผ. โดยมี นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ (รวสก.) เป็นผู้แทนผู้ว่าการ กฟผ. รับมอบรางวัล พร้อมด้วย นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร รองผู้ว่าการกิจการสังคม (รวค.) นายวิชัย สิมะธัมนันท์ รองผู้ว่าการพัฒนาระบบส่ง (รวพส.) และผู้บริหารในสายงาน รวค.ร่วมงาน ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรน์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

        การมอบโล่รางวัลดีเด่นจากนายกรัฐมนตรีและเหรียญรางวัลเกียรติยศ จัดขึ้นโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายใต้โครงการส่งเสริมผลงานจัดทำกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของรัฐวิสาหกิจและสถานประกอบการ โดยประเภทรัฐวิสาหกิจได้รับรางวัลดีเด่น 6 หน่วยงานประกอบด้วย กฟผ. กฟภ. ทอท. ทีโอที ธกส. และ ปตท.รางวัลชมเชย ได้แก่ กปน. ส่วนประเภทสถานประกอบการได้รับรางวัลดีเด่น ได้แก่ บริษัทพฤกษาเรียลเอสเตท บริษัทศุภาลัย และบริษัทไออาร์พีซี และรางวัลชมเชยได้แก่ บริษัทเทพผดุงพรมะพร้าว บริษัทโปรเจคแพลนนิ่งเซอร์วิส และบริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี

        สำหรับ กฟผ. ได้ส่งผลงานการดำเนินงานโครงการ Move World Together เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมในการประกวด ซึ่งมีความโดดเด่นตามเกณฑ์การพิจารณาในด้านการบริหารจัดการและธรรมาภิบาลในองค์กรเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ 3 ด้าน คือ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคม และการส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม

        โครงการ Move World Together เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้มีความคิดนอกกรอบสร้างสรรค์ กล้าคิดกล้าทำคิดค้นแก้ปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ให้เกิดประโยชน์ในด้านประหยัดพลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม และสร้างเศรษฐกิจชุมชน ปัจจุบันได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 (พ.ศ.2559) และมีแผนงานที่จะขยายผลนำผลงานนวัตกรรมเยาวชนที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ มาพัฒนาเป็นสินค้าเพื่อชุมชนตามแนวทางของวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise