MWT หาเพื่อนร่วมงาน 2 อัตรา


ประกาศหาเพื่อนร่วมงานที่มีความสามารถและอุดมการณ์

 

โครงการ Move World Together จัดตั้งและร่วมดำเนินการโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรมกิจการเด็กและเยาวชน สมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีสำนึกพลเมือง เป็นผู้นำ สามารถทำงานเป็นทีม อย่างคิดสร้างสรรค์ นอกกรอบ มีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหาสังคม พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างลึกซึ้ง 

ติดตามข้อมูลและกิจกรรมโครงการที่ www.moveworldtogether.com หรือ www.facebook.com/moveworldtogether

 

รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการดังนี้

 

นักวิชาการ  (จำนวน 1 อัตรา )

ลักษณะงาน

- จัดทำและดูแลระบบฐานข้อมูลเยาวชน

- ติตดามข่าวสาร ข้อมูลด้านพัฒนาเยาวชน การสร้างนวัตกรรม ความเป็นไปของสถานการณ์โลก

- ผลิตบทความวิชาการเพื่อให้ความรู้กับบุคคลทั่วไป

- จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาเยาวชน

- สนับสนุนการจัดค่ายพัฒนาเยาวชน

- ปฏิบัติงานอื่นๆ เพื่อร่วมขับเคลื่อนงานพัฒนาของโครงการฯ

คุณสมบัติ

- จบปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาวิชา

- อายุไม่เกิน 30 ปี

- ทำงานต่างจังหวัดและในวันหยุดได้

- มีความละเอียดรอบคอบ ทำงานอยู่กับข้อมูลได้

- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

- มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่น และยืดหยุ่น สามารถปรับตัวเข้ากับการทำงานที่หลากหลายได้

- หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ผู้ประสานงานและกิจการต่างประเทศ (จำนวน 1 อัตรา )

ลักษณะงาน

ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศ

ประสานงานเรื่องการจดสิทธิบัตร

สนับสนุนกลุ่มเยาวชนให้พร้อมเข้าประกวดผลงานนวัตกรรมในต่างประเทศ

สนับสนุนกิจกรรมจัดค่ายพัฒนาเยาวชน

อื่นๆ ที่เหมาะสม

คุณสมบัติ

- จบปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาวิชา

- อายุไม่เกิน 30 ปี

- พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการสื่อสาร และประสานงานกับหน่วยงานภายนอก

- เข้าใจการพัฒนาเยาวชน ชุมชน สังคม

- ทำงานต่างจังหวัดและในวันหยุดได้

- มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่น และยืดหยุ่น สามารถปรับตัวเข้ากับการทำงานที่หลากหลายได้

 

ขั้นตอนการสมัคร

1. กรอกข้อมูลสมัครออนไลน์ทิ่    http://bit.ly/MWTrecruit

2. ส่งเอกสารสำหรับสมัครมาที่ E-mail : Info.mwt2016@gmail.com (ก่อนวันปิดรับสม้คร)

            เอกสารที่ใช้สำหรับสมัครงาน

              1. จดหมายสมัครงาน ระบุเหตุผลที่มาสมัครงานในตำแหน่งนั้นๆ และอัตราเงินเดือนที่คาดหวัง

              2. Resume

              3. หลักฐานการศึกษา

              4. รูปถ่าย

**สำหรับผู้สมัครตำแหน่งผู้ประสานงานและกิจการต่างประเทศ ต้องเขียนจดหมาย และ resume  เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น 

 

ทุกตำแหน่งสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 19 มกราคม 2561

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

คุณพีระพล  เวียงคำ (ใหม่)  โทร. 090 8099700  หรือ

คุณพรทิพย์  ใจมั่น (หญิง) โทร. 080 4277445