เปิดรับสมัครเยาวชนร่วมค่าย MWT ปี 7


ปิดเทอมนี้ ชวนน้องๆ ม.ปลาย อาชีวศึกษา หรือเยาวชนทั่วไปอายุระหว่าง 15-21 ปี มาร่วม
“ค่ายอบรมผู้นำเยาวชน เพื่อโลกที่ยั่งยืน ปี 7” 

"มาเติมเต็มปิดเทอมปีนี้ไปกับค่ายอบรมเยาวชน ที่จะช่วยจุดประกายการเรียนรู้ ฝึกการคิดวิเคราะห์และเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์ พร้อมด้วยสาระความรู้จากผู้เชี่ยวชาญมากมายที่จะทำให้น้องๆ เข้าถึงแก่นความรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างงายดาย แล้วมาระเบิดไอเดียเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ไปด้วยกันกับโครงการ Move World Together"

 

โครงการ Move World Together เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2555 เป็นความร่วมมือ ระหว่าง 4 หน่วยงานหลัก ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ,สมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์ และกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)   ให้การสนับสนุนโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายองค์กรเด็กและเยาวชน และองค์กรพัฒนาเยาวชนอีกหลายแห่ง  เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในด้านสำนึกพลเมือง การทำงานเป็นทีม ความคิดสร้างสรรค์  นอกกรอบ พัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์  การพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ การสร้างความเข้าใจเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างลึกซึ้ง  ให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  

 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1)  เป็นกลุ่มเยาวชนที่มีสมาชิก 3 คน เยาวชนจะต้องมีที่ปรึกษาของกลุ่ม กลุ่มละ 1 คน (ครู / อาจารย์ หรือที่ปรึกษาจากแหล่งท้องถิ่น ชุมชน เช่น ผู้รู้ในชุมชน / ผู้ปกครอง ฯลฯ) เพื่อดูแล ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของกลุ่ม (ที่ปรึกษา 1 คน สามารถดูแลกลุ่มเยาวชนได้ไม่เกิน 2 กลุ่ม)
2) สมาชิกในกลุ่มต้องศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรืออาชีวศึกษา หากศึกษาอยู่ชั้น ม.4 หรือ อาชีวศึกษา (ปวช.) ปี 1 ในปีการศึกษา 2561 จะได้รับการพิจารณาเข้าร่วมก่อน
3) ในกรณีเป็นเยาวชนที่อยู่ในระบบการศึกษานอกโรงเรียน ต้องมีอายุระหว่าง 15 – 21 ปี
4)  เป็นกลุ่มเยาวชนที่ทำงานขับเคลื่อนในชุมชนหรือโรงเรียนของตนเอง และสามารถพัฒนาโครงงานอย่างต่อเนื่องได้หลังจากผ่านค่ายอบรมแล้ว (ในกรณีที่เยาวชนมีความสนใจในการทำงานต่อเนื่อง จะใช้เวลาในการพัฒนาผลงานประมาณ 1 ปี)
5) หากมีผลงานที่แสดงจิตสำนึกรักท้องถิ่นและมีแนวคิดใหม่ๆ หรือสนใจสร้างนวัตกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาพลังงานและสิ่งแวดล้อมในชุมชนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
กำหนดการการจัดอบรม
ค่ายอบรมผู้นำเยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ระหว่างวันที่ 16 – 20 มีนาคม 2561 ณ เขื่อนสิรินธร  จ.อุบลราชธานี
ค่ายอบรมผู้นำเยาวชนภาคเหนือ  ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 4 เมษายน  2561  ณ เขื่อนภูมิพล  จ.ตาก
ค่ายอบรมผู้นำเยาวชนภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก ระหว่างวันที่ 23 - 27 เมษายน 2561  The Pine Resort จ.ปทุมธานี
ค่ายอบรมผู้นำเยาวชนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 2 - 6 พฤษภาคม 2561 ณ เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี
 
 
น้องๆ ที่สนใจ สามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่: http://bit.ly/mwt-year7
ปิดรับสมัครวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 084-774-0275, 095-540-7070

หรือติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook : Move World Together