รับสมัครผู้สนใจอบรม


เปิดรับสมัครผู้สนใจอบรม "วิทยากรกระบวนการมืออาชีพ" รุ่นที่ 5 
พร้อมฝึกปฎิบัติจริงในค่ายเยาวชน!!

          โครงการอบรมหลักสูตร "วิทยากรกระบวนการมืออาชีพ" จัดโดยโครงการ Move World Together เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์ สนับสนุนโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งในปัจจุบันบทบาทของวิทยากรกระบวนการเป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายในภาคธุรกิจ ภาครัฐ แม้กระทั่งภาคประชาชน สามารถช่วยทำให้คนกลุ่มต่างๆ เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ทำให้หน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการสร้างการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายของตน พัฒนาทักษะ ความชำนาญให้กับคนที่มีหน้าที่เป็นวิทยากรกระบวนการ

          โครงการ Move World Together ได้รับข้อเสนอแนะและการร้องขอจากหลายเครือข่ายเยาวชน ให้จัดหลักสูตรนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาผู้นำเยาวชนที่ต้องปฏิบัติหน้าที่วิทยากร (และวิทยากรกระบวนการ) รวมทั้งเปิดโอกาสให้อาสาสมัครเยาวชน และบุคลากรของหน่วยงานที่ทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนในประเทศได้เรียนรู้หลักการ หลักคิด หลักปฏิบัติ เพื่อนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการทำงานของตนต่อไป โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับการฝึกอบรมอย่างเข้มข้นและมีโอกาสฝึกปฎิบัติงานจริงในค่ายอบรมเยาวชนของโครงการฯ อีกด้วย

 

เนื้อหาการอบรม
1. ทฤษฎีการเป็นวิทยากรกระบวนการแบบมืออาชีพ โดยทีมวิทยากรมืออาชีพ
2. การเรียนรู้ของมนุษย์ และวงจรการเรียนรู้เชิงประสบการณ์
3. การทำหน้าที่เป็นวิทยากรกระบวนการ คุณลักษณะ หน้าที่รับผิดชอบ ทักษะที่จำเป็น
4. เทคนิคฝึกอบรมที่ใช้ในการประชุมกลุ่ม หรืออภิปรายกลุ่ม
5. สื่อประกอบการนำเสนอ หรือการประชุม (เทคนิคการผลิตและการใช้งาน)
6. ทักษะพื้นฐานของวิทยากรกระบวนการ (การฟัง การพูด การถาม การจับประเด็น การสังเกต การใช้สื่อ ฯลฯ)
7. การออกแบบการทำหน้าที่วิทยากรกระบวนการในโอกาสต่างๆ
8. ฝึกการเป็น Facilitator ในเวทีจริง
 
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
- อายุไม่เกิน 30 ปี
- กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัย/วิทยาลัยปี 3 ขึ้นไปหรือจบการศึกษาแล้ว ทุกสาขา
- อยากเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ หากมีประสบการณ์ ทำกิจกรรมพัฒนาเยาวชนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 
ภารกิจของผู้เข้าร่วมการอบรม
1. ต้องเข้าร่วมอบรมในวันที่ 1–3 มีนาคม 2561 และร่วมสัมมนาทีมงานค่าย ในวันที่ 4 มีนาคม 2561

2. ร่วมฝึกภาคปฏิบัติเป็นวิทยากรกระบวนการ (พี่เลี้ยงกระตุ้นให้เด็กทำงานเป็นทีม และสร้างสรรค์) ได้มากกว่า 2 ค่ายโดยเลือกจากตาราง (ยังไม่รวมวันเดินทางและเตรียมค่าย ที่จะต้อง + หน้า 2 วัน และ + หลัง 1 วัน)

ค่ายอีสาน 16 – 20 มี.ค. 2561 ณ เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี
ภาคเหนือ 31 มี.ค. – 4 เม.ย. 2561 ณ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก
ภาคกลาง 23 - 27 เม.ย. 2561 ณ เดอะ ไพน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี
ภาคใต้ 2 - 6 พ.ค. 2561 ณ เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี

3. ผู้ที่สมัครได้รับคัดเลือกจะต้องวางเงินมัดจำเพื่อยืนยันว่าจะเข้าร่วมอบรมจริงและสามารถร่วมฝึกภาคปฏิบัติได้มากกว่า 2 ค่าย โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
2.1. บุคคลทั่วไป พนักงานเอกชน หรือผู้ทำงานอิสระ วางเงินมัดจำ 2,000 บาท
2.2. นิสิต/นักศึกษา วางเงินมัดจำ 500 บาท
*** ผู้ที่เข้าร่วมอบรมและผ่านการฝึกปฎิบัติครบแล้ว จะได้รับเงินมัดจำคืนเต็มจำนวน

 

สมัครได้เลยที่       http://bit.ly/facilitator2018
สอบถามเพิ่มเติมโทร: 095 164 1440/ 084 774 0275
หรือหน้าแฟนเพจ Facebook: https://www.facebook.com/moveworldtogether/