รับสมัครเยาวชน เข้าร่วมค่าย MWT ปี8


ปิดเทอมนี้ ชวนน้องๆ ม.ปลาย ผู้มุ่งมั่นเป็นผู้นำและนักสร้างนวัตกรรมแห่งอนาคต ใน "ค่ายอบรมผู้นำเยาวชน เพื่อโลกที่ยั่งยืน ปี8

 

โครงการ Move World Together เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2555 เป็นความร่วมมือ ระหว่าง 4 หน่วยงานหลัก ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ,สมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพ กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)   และสนับสนุนโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในด้านสำนึกพลเมือง การทำงานเป็นทีม ความคิดสร้างสรรค์  นอกกรอบ พัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ การสร้างความเข้าใจเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างลึกซึ้ง  การพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหาพลังงาน สิ่งแวดล้อม และปัญหาสังคมอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  

กิจกรรมของโครงการ ประกอบด้วย ค่ายเยาวชน 3 ครั้ง (ค่าย 1, 2 และ 3) จัดเรียงตามลำดับของความเข้มข้นของเนื้อหา และวงจรการทำงานโครงการให้สำเร็จ  การจัดคลินิกให้คำแนะนำ การเยี่ยมเยียนในพื้นที่ การส่งเสริมและสนับสนุนทุนให้ทำโครงการสร้างสรรค์  การศึกษาดูงาน การพบผู้เชี่ยวชาญระดับชาติเพื่อขอคำแนะนำในการต่อยอดโครงการ และการส่งเสริมให้เข้าประกวดผลงานในระดับชาติและนานาชาติ  แต่ละผลงานที่มีคุณค่าจะใช้เวลาทำงานไม่น้อยกว่า  1  ปี ขึ้นกับความยากง่ายและความมุ่งมั่นของเยาวชนเอง

 

คุณสมบัติผู้สมัคร ในเข้าร่วมกิจกรรม

1)  เยาวชนรวมตัวเป็นทีมที่มีสมาชิก 3 คน และต้องมีที่ปรึกษาของกลุ่ม 1 คน (คุณครู) เพื่อดูแล ให้กำลังใจ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของกลุ่ม ซึ่งที่ปรึกษาต้องร่วมทำกิจกรรมตลอดทั้งค่าย
2) สมาชิกในกลุ่มต้องศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรืออาชีวศึกษา หากศึกษาอยู่ชั้น ม.4 หรือ อาชีวศึกษา (ปวช.) ปี 1 ในปีการศึกษา 2561 หรือ 2562 จะได้รับการพิจารณาเข้าร่วมก่อน
3) ทำงานขับเคลื่อนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในชุมชนหรือโรงเรียนของตนเอง และต้องสามารถทำงานอย่างต่อเนื่องได้หลังจากผ่านค่ายอบรมแล้ว  (จะใช้เวลาในการพัฒนาผลงานอย่างน้อย 1 ปี)
4) หากมีผลงานที่แสดงแนวคิดใหม่ๆ หรือเป็นนวัตกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาพลังงานและสิ่งแวดล้อมในชุมชนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 

replica watches

"วันและสถานที่การจัดค่าย"
□ ค่ายภาคอีสาน วันที่ 15 – 19 มีนาคม 2562 ณ เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี
□ ค่ายภาคเหนือ วันที่ 31 มีนาคม – 4 เมษายน 2562 ณ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก
□ ค่ายภาคกลาง วันที่ 21 - 25 เมษายน 2562 ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี
□ ค่ายภาคใต้ วันที่ 2 - 6 พฤษภาคม 2562 ณ เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี
 

สมัครได้เลยตั้งแต่วันนี้ - 8 กุมภาพันธ์ 2562 ก่อน 23.59 น
ในช่องทางออนไลน์เท่านั้น!! : 
http://bit.ly/Camp1-year8-form

 

สงสัยสามารถสออบถามรายละเอียดได้เลยที่: 
Fanpage: Move World Together เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม
Tel: 084 7740275, 095-540-7070