MWT รับสมัครอาสาสมัครช่วยงานค่าย ปี2562


รับสมัคร STAFF ค่ายอบรมผู้นำเยาวชน เพื่อโลกที่ยั่งยืน ปี 8 ตั้งแต่วันนี้ - ปิดรับสมัคร 3 กุมภาพันธ์ 2562!!

เนื่องด้วยโครงการ Move World Together เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้จัด "ค่ายอบรมผู้นำเยาวชน เพื่อโลกที่ยั่งยืน ปี8" ขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชน ทั้งในด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ เรียนรู้พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างง่ายดายผ่านการลงมือทำ รวมถึงสำนึกในหน้าที่พลเมืองเพื่อกลับมามองปัญหาและนำเอาความรู้มาประยุกต์ใช้ในการสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาพลังงานและสิ่งแวดล้อมในชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน

เพื่อที่ค่ายจะดำเนินไปได้อย่างราบรื่น "สตาร์ฟ" จึงกลายเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนค่าย 
เพื่ออำนวยความสะดวก เพิ่มเติมสีสัน และเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อพัฒนาหลักสูตรของโครงการฯ
เราจึงอยากขอยืมพลังของทุกคน มาช่วยกันสร้าง "ค่ายที่สมบูรณ์" ให้กับน้องๆ เยาวชนที่จะกลายเป็นอนาคตของชาติต่อไป

 

ฝ่ายที่เปิดรับ

ฝ่ายสถานที่

- ฝ่ายสวัสดิการ

- ฝ่ายบันทึกข้อมูล

- สื่อ ภาพถ่าย และวิดิโอ

 

คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย
หรือจบการศึกษาแล้วทุกสาขา (18 - 30 ปี)
- สนใจอยากเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ
- หากมีประสบการณ์การทำงานค่าย/กิจกรรมพัฒนาเยาวชน
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถเดินทางลงพื้นที่ร่วมเป็น staff ได้ตลอดค่าย รวมวัน
เตรียมค่าย (ก่อนค่าย 2 วัน และ หลังค่าย 1 วันรวมเดินทาง)
- สามารถเข้าร่วมสัมมนาก่อนทำงานจริงในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 
เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

สิทธิประโยชน์

- ได้รับประสบการณ์การทำงานค่ายที่ไม่เหมือนใคร
- ได้รับประกาศนียบัตรรับรองการทำงาน
- มีค่าตอบแทนให้ตามวันเวลาที่ร่วมทำงาน

เวลาและสถานที่จัดค่าย

□ ค่ายภาคอีสาน วันที่ 15 – 19 มีนาคม 2562 ณ เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี
□ ค่ายภาคเหนือ วันที่ 31 มีนาคม – 4 เมษายน 2562 ณ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก
□ ค่ายภาคกลาง วันที่ 21 - 25 เมษายน 2562 ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี
□ ค่ายภาคใต้ วันที่ 2 - 6 พฤษภาคม 2562 ณ เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี

สมัครออนไลน์ได้เลยที่: http://bit.ly/staff-mwt8

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:  084 131 3277 (พี่ฟ้า)
หรือหน้าแฟนเพจ Facebook: https://www.facebook.com/moveworldtogether/