ค่ายต่างๆ


 • ค่ายผู้นำเยาวชน เพื่อโลกที่ยั่งยืน (หลักสูตร 1)  ค่ายอบรมผู้นำเยาวชนเพื่อโลกที่ยั่งยืน

              ค่ายอบรมเยาวชนทุกค่ายล้วนมีกิจกรรมบางอย่างคล้ายคลึงกัน คือ กิจกรรมนันทนาการทั้งเกมและเพลง เพื่อสร้างความสนุกสนาน คลายเครียด แก้ง่วง รวมทั้งหล่อหลอมให้สมาชิกเป็นอันหนึ่งเดียวกัน รักใคร่ กลมเกลียว เอื้อเฟื้อ บางค่ายอาจขยายเนื้อหาครอบคลุมถึงการสร้างสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม สร้างวินัยในการดำรงชีวิต ได้บทเรียนสอนใจ บทเรียนการทำงานกลุ่ม เพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำ ฯลฯ
              แต่ค่าย move world together มีอะไรที่มากกว่าค่ายอื่นๆ อีก เพราะเน้นเนื้อหาความรู้อย่างเข้มข้น การใช้กระบวนการ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้ได้อย่างเพลิดเพลินและเข้าใจง่าย  การใช้วิทยากรหลักที่มีความเชี่ยวชาญและผลงานในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งมีการสนับสนุนให้เยาวชนทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องหลังจากผ่านค่ายแล้ว
  เนื้อหาในค่ายแบ่งออกเป็น 4 หมวด ได้แก่ 
  (ก) การเรียนรู้ปัญหาต่างๆที่เยาวชนต้องเผชิญทั้งในปัจจุบันและอนาคต ทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา สุขภาพ พลังงานและสิ่งแวดล้อม การเมือง กระแสโลกาภิวัตน์ เพื่อสร้างสำนึกในหน้าที่ของตนต่อชาติบ้านเมือง  
  (ข) การคิดนอกกรอบและการพัฒนาทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ การคิดเชิงวิจารณญาณ  การสังเกต ประมวลข้อมูลข่าวสารและใคร่ครวญความเป็นไปได้ก่อนสรุปความ (ค) การเข้าใจแก่นความรู้เรื่อง สิ่งแวดล้อม ทั้งเรื่องความสมดุลของระบบและการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ ความเชื่อมโยงระหว่างพลังงานกับสิ่งแวดล้อม 
  (ง) แก่นความรู้เรื่องพลังงานชนิดต่างๆ อาทิ เชื้อเพลิง ไฟ ความร้อน การถ่ายเทความร้อน พลังงานลม พลังไอน้ำ พลังจากแก๊ส และแนวทางการใช้พลังงานแบบประหยัด ซึ่งจะทำให้เยาวชนมองเห็นว่า มนุษย์ใช้พลังงานในชีวิตประจำวันฟุ่มเฟือยเพียงใด และจะมีแนวทางสร้างสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม หรือแบบแผนพฤติกรรมใหม่ๆอย่างไรเพื่อทำให้ประหยัดพลังงาน หรือนำสิ่งที่มีอยู่มาสร้างประโยชน์ให้มากขึ้นกว่าเดิม
              วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ได้คัดกรองข้อมูลที่มีสาระแน่น เหมาะสม กระทัดรัด และดัดแปลงให้อยู่ในวิสัยที่เยาวชนเข้าใจได้ง่าย ยกตัวอย่างรอบตัวทั้งในและต่างประเทศ  วิทยากรไม่เพียงแค่บรรยาย แต่ใช้เทคนิคอื่นสลับกันไป เช่น การอภิปรายกลุ่ม  การทดลองทำด้วยตนเอง ผ่านเครื่องมือวัสดุที่วิทยากรผลิตขึ้นมาโดยเฉพาะ (simulation, case study)  การทำงานในกลุ่มย่อยมีวิทยากรกระบวนการเป็นพี่เลี้ยงอย่างใกล้ชิด ซึ่งวิธีการนี้ นอกจากจะทำให้เยาวชนเข้าใจภารกิจเนื้อหาตามที่วิทยากรมอบหมายแล้ว ยังทำให้สนุกและเข้าใจบทเรียนที่เรียนในโรงเรียนมากขึ้นกว่าเดิมด้วย
              วิทยากรได้เลือกสรรและดัดแปลงวัสดุ อุปกรณ์จากสิ่งรอบตัวที่หาได้ง่าย ราคาไม่แพง นำมาเป็นสื่อการสอน เพราะต้องการแสดงให้เยาวชนเห็นว่าการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆไม่จำเป็นต้องใช้เงินมากนัก เพียงแต่ต้องมีความเข้าใจในเรื่องนั้นๆอย่างลึกซึ้ง ใช้สมองในการดัดแปลง หรือสร้างของใหม่ขึ้นมา นอกจากนี้ ยังช่วยให้เยาวชนเกิดแรงบันดาลใจมากขึ้นว่า หากคิดนอกกรอบเป็น รู้จักสังเกตสิ่งรอบตัว มองปัญหาเป็น ไม่เหมือนคนอื่น การวิเคราะห์สาเหตุที่แตกต่างไปจากคนอื่น จะนำมาซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหาใหม่ที่ได้ผลแตกต่างไปจากเดิม หรือเป็นสิ่งที่คนอื่นนึกไม่ถึง
              ก่อนปิดค่าย เยาวชนจากแต่ละโรงเรียนจะถูกท้าทายให้สร้างโครงงานแก้ไขปัญหาในโรงเรียน ชุมชน หรือสังคมไทย (ที่เกี่ยวพันกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม) โครงงานที่สามารถอธิบายได้ชัดว่า ปัญหาคืออะไร มีสาเหตุจากอะไร และเยาวชนต้องการจะแก้ตรงไหน ด้วยวิธีใด วิธีการที่เลือกแตกต่างจากที่เคยมีมาอย่างไร  หากสามารถชี้แจงได้ โครงการฯจะอนุมัติงบประมาณให้ทำโครงงานนั้นทันที  หากเป็นโครงงานขนาดใหญ่ ก็จะอนุมัติให้ดำเนินการเป็นครั้งๆ และต่อยอดไปเป็นขั้นๆ สามารถทำต่อเนื่องแม้จะสำเร็จการศึกษาไปแล้วก็ตาม ซึ่งโครงการสนับสนุนทั้งงบประมาณและองค์ความรู้ เพื่อทำให้เยาวชนได้มีประสบการณ์ว่าโครงงานของตนเองสามารถบรรลุความฝันหรือไม่  หากสามารถต่อยอดไปถึงขั้นจดทะเบียนลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตร โครงการก็พร้อมสนับสนุนให้มีการจดทะเบียนโดยเยาวชนกลุ่มนั้นๆเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์  ในปีที่ผ่านมา โครงงานที่เยาวชนเสนอมีศักยภาพที่จะพัฒนาต่อจนถึงขั้นจดทะเบียนได้หลายโครงงาน
              อนึ่ง โครงการฯจะให้เยาวชนทุกคนทำแบบทดสอบระดับความคิดสร้างสรรค์และวัดแววความสามารถพิเศษขั้นต้น เพื่อวิทยากรจะได้ทราบสถานการณ์และเยาวชนก็รู้จักตัวตนมากขึ้น ข้อมูลนี้จะช่วยให้เยาวชนเลือกเส้นทางการพัฒนาตนเองต่อได้ง่ายขึ้น และโครงการฯก็สามารถวางแผนจัดกิจกรรมค่ายและการสนับสนุนหลังจากนั้นได้เหมาะสมมากขึ้น
   
   
  วัตถุประสงค์

  1. เพื่อพัฒนาทักษะทางการคิดระดับสูง การวิเคราะห์ การวางแผน และการจัดการงานเป็นกลุ่ม ให้แก่เยาวชนผู้ร่วมโครงการ
  2. เพื่อสร้างเยาวชนคนพันธุ์ใหม่ที่มีศักยภาพทางความคิดสูงเป็นกำลังสำคัญพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติ
  3. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีวิธีการ แนวทาง นวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาพลังงานและสิ่งแวดล้อมในชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
  4. เพื่อสร้างผู้นำรุ่นใหม่ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
  5. เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายกลุ่มองค์กรพัฒนาเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังในการส่งเสริมศักยภาพเยาวชนไทย

  เป้าหมาย

  1. เด็กและเยาวชนจากทุกภาคของประเทศ รวมทั้งจากพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า เขื่อน และพื้นที่เป้าหมายอื่นๆของ กฟผ. มีความรู้ ความเข้าใจ มีความตระหนักและร่วมกันทำโครงงานเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนสังคม ใช้และอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม ภายใต้ศักยภาพที่มีอยู่ในตนเองอย่างสร้างสรรค์  นอกจากนี้ ยังลดปัญหาสังคมที่อาจเกิดจากการใช้เวลาว่างที่ไม่เหมาะสมของเยาวชนด้วย
  2. กลุ่มครู ผู้แทนของ สท. พมจ. อปท. ผู้นำท้องที่ และผู้นำชุมชน ได้รับการพัฒนาศักยภาพและมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อมทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำเยาวชนได้ และนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากโครงการไปพัฒนาต่อยอด
  3. กลุ่มวิศวกร นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมได้นำความรู้ความสามารถเฉพาะด้านของตนเองไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเยาวชนและประเทศชาติ

                         

   

  เนื้อหากระบวนการของค่ายอบรมผู้นำเยาวชนเพื่อโลกที่ยั่งยืน