ค่ายต่างๆ


 • เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาต่อยอดโครงงานของเยาวชน “ตลาดนัดนวัตกรรม Move World” ( หลักสูตร 2)  เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาต่อยอดโครงงานของเยาวชน “ตลาดนัดนวัตกรรม Move World”

  เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาต่อยอดโครงงานของเยาวชนโครงการ Move World Together หรือค่ายหลักสูตร 2 กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้กลุ่มเยาวชนจากทั่วประเทศที่มีความก้าวหน้าในงานของตนระดับหนึ่งแล้วได้มาแบ่งปันและแลกเปลี่ยนข้อมูลและผลงานของตนกับเยาวชนกลุ่มอื่นๆ และเพื่อเป็นการรับข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาทั่วประเทศสำหรับการต่อยอดโครงงานที่เคยสร้างในค่ายหลักสูจร 1 ให้ประสบผลสำเร็จมากยิ่งขึ้น อันจะนำไปสู่การจดสิทธิบัตรนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อพัฒนาพลังงานและสิ่งแวดล้อมของประเทศต่อไป

  วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้เยาวชนแลกเปลี่ยนข้อมูลโครงงานของตนกับโครงงานเยาวชนกลุ่มอื่นๆ จากทั่วประเทศที่มาเข้าร่วมกิจกรรม
  2. เพื่อให้เยาวชนนำข้อมูลใหม่ๆ ที่ได้รับมาเชื่อมโยงหรือต่อยอดโครงงานหรือนวัตกรรมของตนให้เกิดความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น
  3. เพื่อให้เยาวชนที่เข้าพบกับผู้เชี่ยวชาญตามแขนงและประเภทโครงงานของตน เพื่อเป็นการเติมเต็มความรู้และแก้ประเด็นปัญหาที่เยาวชนพบเจอในการทำโครงงาน ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์และระบบประสานงานในอนาคต

  เนื้อหาและกระบวนการจัดกิจกรรม

  กิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างขวัญและกำลังใจให้เยาวชน

              เนื่องจากทางโครงการฯ ตระหนักว่ากลุ่มเยาวชนที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์นวัตกรรมนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับกำลังใจและแรงบันดาลใจในการทำงาน ด้วยการจัดเจ้าหน้าที่โครงการไปนิเทศ/เยี่ยมเยียนโครงงานให้เยาวชนในแต่ละภาค ในค่ายหลักสูตร 2 โครงการยังสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเยาวชนที่จะทำโครงงานต่อด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง โดยการเชิญนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกที่ประสบความสำเร็จในการทำงานมาเป็นวิทยากรเพื่อให้โอวาท แนะนำแนวทางในการทำงาน และให้กำลังใจแก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการทุกคน
              ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา และผลจากการประเมินผลนี้  เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับแรงบันดาลใจจากท่านอาจารย์และมีความประสงค์ที่จะทำโครงงานต่อให้ประสบความสำเร็จแม้ว่าจะต้องพบเจอกับปัญหาหรืออุปสรรคในการทำโครงงานก็จะค่อยๆหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยไม่ล้มเลิกความพยายาม

  กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลโครงงาน (ตลาดนัดนวัตกรรม)

              กิจกรรมนี้ถูกออกแบบขึ้นเพื่อให้เยาวชนที่ทำโครงงานจากทั่วประเทศที่มีความต้องการข้อมูลเพื่อเติมเต็มโครงงานของตนได้ ได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิด ประสบการณ์ กับกลุ่มเยาวชนกลุ่มอื่นๆ ที่อาจทำโครงงานซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ผ่านการจัดนิทรรศการโดยเปิดโอกาสให้เยาวชนเลือกแนวทางการนำเสนอด้วยตนเอง กิจกรรมนี้เผยภาพผลลัพธ์ของการค้นคว้า ทดลอง ประดิษฐ์ ตลอดเวลาที่ดำเนินโครงการ กลุ่มเยาวชนต่างนำผลงานและความคืบหน้าของกลุ่มมาเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญและเพื่อนต่างกลุ่ม ได้รับฟังกานนำเสนอข้อมูลโครงงาน คล้ายกับการเดินช็อปปิ้ง เลือกชมและสอบถามสินค้าที่ตนเองสนใจ จึงเป็นที่มาของคำว่า ตลาดนัดนวัตกรรม
  การรับฟังการนำเสนอของเพื่อนต่างกลุ่ม ส่งผลให้เยาวชนที่ทำโครงงานเรื่องที่ใกล้เคียงกันหากแต่มีความแตกต่างในกระบวนการและวิธีการ ได้สามารถนำข้อมูลที่ได้รับเพิ่มเติมจากเยาวชนกลุ่มอื่นๆ มาต่อยอดโครงงานของตนได้

  กิจกรรมการเข้าพบผู้เชี่ยวชาญตามประเภทโครงงาน

              การให้เยาวชนได้เข้าพบและซักถามผู้เชี่ยวชาญตามประเภทโครงงานของตนนับว่าเป็นหัวใจสำคัญของการจัดกิจกรรม เนื่องจากทางโครงการฯได้มีการติดต่อประสานงานกับบรรดาผู้เชี่ยวชาญหลากหลายแขนงทั่วประเทศไทย เพื่อชี้แจงถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ก่อนที่จะมีการจัดกิจกรรมเวทีและเปลี่ยนเรียนรู้ต่อยอดนวัตกรรมเยาวชนในครั้งนี้ เป้าหมายหลักของโครงการฯคือการให้ผู้เชี่ยวชาญทุกท่านได้รับฟังและเสนอแนะแนวทางรวมถึงตอบข้อซักถามในการทำโครงงานของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการและมีการพัฒนาโครงงานของตนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับการตอบรับจากท่านผู้เชี่ยวชาญหลายท่านเป็นอย่างดี โดยแบ่งห้องไว้ให้สำหรับการเข้าพบผู้เชี่ยวเป็น 3 ห้อง ตามประเภทของโครงงานที่ทำ เช่น ห้องนวัตกรรมเพื่อสังคม ห้องนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม และห้องนวัตกรรมด้านพลังงาน
              การจัดกิจกรรมการเข้าพบผู้เชี่ยวชาญนี้เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้กลุ่มเยาวชนสามารถซักถามข้อมูลหรือวิธีการแก้ไขปัญหาในโครงงานที่พวกตนกำลังทำอยู่ เพื่อเป็นแนวทางในการให้กลุ่มเยาวชนสามารถดำเนินโครงงานของตนต่อจนเสร็จสมบูรณ์และสามารถนำไปใช้ได้จริงในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติในด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม