การอบรมหลักสูตรต่างๆ


 • โครงการอบรมหลักสูตรวิทยากรกระบวนการมืออาชีพ (TOT Ft)  การอบรมหลักสูตร "วิทยากรกระบวนการมืออาชีพ (Facilitator)

              การอบรมหลักสูตร "วิทยากรกระบวนการมืออาชีพ (Facilitator ) เป็นความร่วมมือกันของโครงการ Move World Together : เคลื่อนโลกไปด้วยกัน และสมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์ (ADHPG) สนับสนุนโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สร้างสรรค์การอบรมหลักสูตร “วิทยากรกระบวนการมืออาชีพ ” เพื่อพัฒนาผู้นำเยาวชน อาสาสมัคร และบุคลากรของหน่วยงานที่ทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนระดับประเทศ ให้ทราบหลักการ หลักคิด และหลักปฏิบัติ สำหรับการเป็นวิทยากรกระบวนการมืออาชีพ เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน พัฒนาเยาวชน และแก้ไขปัญหาสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

              วิทยากรที่ได้รับเกียรติมาบรรยาย ได้แก่

              ผศ. ดร. จิตติ มงคลชัยอรัญญา มีประสบการณ์ในการทำหน้าที่วิทยากร/วิทยากรกระบวนการในประเทศไทย เอเชีย เยอรมัน อัฟริกาใต้ กว่า 30 ปี
              คุณอุบลวรรณ อารยะพงศ์ วิทยากรของกรมส่งเสริมการเกษตร และช่วยอบรมให้อีกหลายหน่วยงานในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน กว่า 20 ปี
              คุณกรีทิพย์ มงคลชัยอรัญญา กรรมการผู้อำนวยการและวิทยากรของบริษัท TR Training & Consulting Co.Ltd. และวิทยากรทำงานให้องค์กรพัฒนาชนบท องค์กรช่วยเหลือผู้ลี้ภัย ในเยอรมัน ซูดาน ลาว และไทย ได้รับการรับรองจาก DSE, Germany ว่าเป็น Certified Trainer หลักสูตร Training of Trainer
              และ คุณธนชาติ ชุ่มดี นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อิสระ, ผู้เชี่ยวชาญด้านกิจกรรมสันทนาการ และคณะกรรมการพิเศษมูลนิธิพระพิฆเนศ

  วัตถุประสงค์

  • ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการ แนวคิด เรื่อง การเรียนรู้ของมนุษย์ และวงจรการฝึกอบรม
  •  ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการอภิปรายกลุ่มที่นำไปสู่การเรียนรู้ และ/หรือการตัดสินใจ
  • ผู้เข้าอบรมเกิดทักษะพื้นฐานสำหรับวิทยากรกระบวนการ (การฟัง การถาม การสังเกต การจับประเด็น การใช้สื่อประกอบการนำอภิปรายกลุ่ม เป็นต้น)
   
              สำหรับหัวใจของการฝึกอบรมหลักสูตรนี้ คือ การฝึกปฏิบัติเพื่อให้ก้าวไปสู่เส้นทางการเป็นวิทยากรกระบวนการมืออาชีพ โดยฝึกการออกแบบประเด็น ตั้งคำถาม กำหนดวัตถุประสงค์ การจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อสนับสนุนกระบวนการกลุ่ม และนำเสนอผ่านการเป็นวิทยากรกระบวนการเพื่ออำนวยให้เกิดการเรียนรู้ ซึ่งผู้เข้าอบรมสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานของตน รวมถึงการเป็นวิทยากรกระบวนการเพื่อสนับสนุนโครงการ Move World Together : เคลื่อนโลกไปด้วยกัน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น