การนิเทศ


  • ผลงาน “เจลแปะแผลจากโพลีแซคคาไรด์เปลือกทุเรียน”    วันที่ 9 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่โครงการฯ ลงพื้นที่นำกลุ่มเยาวชนปี 8 ผลงาน “เจลแปะแผลจากโพลีแซคคาไรด์เปลือกทุเรียน” โรงเรียนสตรีนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เข้าห้องปฏิบัติการทดลอง ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยได้พบผู้เชี่ยวชาญโครงการฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภกร บุญยืน อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี ให้ความรู้และคำแนะนำทำการทดลองสกัดโพลีแซคคาไรด์จากเปลือกทุเรียนลักษณะสดและแห้งเพื่อศึกษาเปรียบเทียบปริมาณสารที่ได้ เพื่อเตรียมสู่ขั้นตอนการออกแบบแผ่นเจลในครั้งต่อไป เเละมีกำหนดเข้าห้องปฏิบัติการอีกครั้งในวันที่ 16 ตุลาคม 2563
    ทั้งนี้ทางโครงการฯ ขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ให้ความอนุเคราะห์แก่กลุ่มเยาวชนโครงการฯ ไว้ ณ ที่นี่