การอบรมหลักสูตรต่างๆ


 • โครงการอบรมสร้างศิษย์รักให้เป็นนักคิด  โครงการอบรมหลักสูตร “ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมศักยภาพเด็กในด้านการคิดระดับสูง
  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และความคิดสร้างสรรค์”
   
              โครงการอบรมหลักสูตร “ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมศักยภาพเด็กในด้านการคิดระดับสูง
  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และความคิดสร้างสรรค์” จัดขึ้นโดยความร่วมมือของ โครงการ Move World Together : เคลื่อนโลกไปด้วยกัน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และองค์กรภาคี ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมพัฒนาอัจฉริยภาพและศักยภาพมนุษย์ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เกิดจากการพบข้อมูลจำนวนมากที่เป็นดัชนีชี้วัดว่าสังคมไทยต้องเร่งพัฒนาเชิงคุณภาพให้กับเด็กและเยาวชนโดยเร่งด่วน อาทิ การขาดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา หรือการมีพฤติกรรมเลียนแบบอย่างขาดวิจารณญาณ  ทั้งนี้ ในแผนยุทธศาสตร์ได้ระบุเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ว่า การขับเคลื่อนประเทศจะยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา

             ในด้านการจัดการศึกษาที่ผ่านมาจะมีการเพิ่มจำนวนของคนเข้ารับการศึกษาในด้านปริมาณ แต่มีหลักฐานเชิงประจักษ์จากการประเมินระดับชาติและนานาชาติว่าต้องให้ความสำคัญอย่างมากในเรื่องของคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของทักษะการทำงานและการคิดนั่นหมายความว่าทุกภาคส่วนในสังคมต้องให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมใน การพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ การนำวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะความคิดระดับสูงจึงเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วน กับทุกสาขาวิชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาที่ผลิตบุคลากรทางการศึกษาและสาขาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กเยาวชนและสังคม

             ด้วยเหตุนี้โครงการ Move World Together : เคลื่อนโลกไปด้วยกัน และองค์กรภาคี มีวิสัยทัศน์การพัฒนาเด็กและเยาวชนร่วมกัน จึงจัดโครงการอบรมหลักสูตร “ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมศักยภาพเด็กในด้านการคิดระดับสูง การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และความคิดสร้างสรรค์” ขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้บริหาร ครู และผู้ปกครองเรียนรู้หลักการ หลักคิด หลักปฏิบัติเพื่อนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการทำงานดูแล และส่งเสริมบุตรหลานได้อย่างเหมาะสมและก่อให้เกิดแนวทางการค้นหาและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษให้ได้ความรู้ความสามารถมาใช้พัฒนาตนเองและพัฒนาประเทศอย่างเต็มศักยภาพต่อไป
   
  วัตถุประสงค์                                            
  1. เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียน  ครู  และผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้มีความสามารถพิเศษ
  2. เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียน  ครู  และผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจในการเสาะหาคัดเลือกเด็กที่มีความสามารถพิเศษ โดยใช้กระบวนการวัดแวว/วินิจฉัยที่ถูกต้อง
  3. เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียน  ครู  และผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมศักยภาพเด็กในด้านการคิดและการคิดระดับสูง ความคิดสร้างสรรค์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
   
   
  วิทยากรหลัก
  1. ผศ.ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์                 ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการพัฒนาอัจฉริยภาพมนุษย์  และทักษะการคิด ภาควิชาการศึกษาพิเศษ                                                                        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  2. อาจารย์ ดร.สุเมตตา คงสง                ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
  3. อาจารย์ ดร.ลินดา เยห์                       อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  4. อาจารย์ ดร.สุธาวัลย์ หาญขจรสุข      อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  5. อาจารย์ธิดารัตน์ ศักดิ์วีระกุล               อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ