ชื่อโครงงาน
ชื่อกลุ่ม / โรงเรียน / จังหวัด โรงเรียนปลาปากวิทยา กลุ่ม 1
อ.ปลาปาก จ.นครพนม โทร 042589089
ชื่อที่ปรึกษาและหัวหน้ากลุ่ม / โทร. ที่ปรึกษา: นายสิทธิชัย ยางธิสาร 089-8619668
หัวหน้ากลุ่ม: นายธีรกานต์ สละ 086-2425916
รายละเอียดโครงงาน

จะลดจำนวนหอยเชอรี่ โดยการเรียกให้หอยเชอรี่มารวมตัวกันจำนวนมากๆ ก่อนการกำจัด