ชื่อโครงงาน
ชื่อกลุ่ม / โรงเรียน / จังหวัด โรงเรียนปลาปากวิทยา กลุ่ม 1 ปี 2 / อ.ปลาปาก /
จ.นครพนม โทร 042589089
ชื่อที่ปรึกษาและหัวหน้ากลุ่ม / โทร. ที่ปรึกษา:นายสิทธิชัย ยางธิสาร 089-8619668
หัวหน้ากลุ่ม:นางสาวลลิดา ดวงบุบผา083-1508728
รายละเอียดโครงงาน

ชาวนาได้รับบาดเจ็บจากการใช้ตอกมัดรวงข้าว กลุ่มนี้จึงทำเครื่องมัดตอก เพื่อทุ่นแรงในการมัดตอก และลดการบาดเจ็บของผู้ใช้