ชื่อโครงงาน
ชื่อกลุ่ม / โรงเรียน / จังหวัด โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกุล กลุ่มที่ 1 / อ.เรณูนคร/
จ.นครพนม
โทรศัพท์ 042579295
โทรสาร 042579520
ชื่อที่ปรึกษาและหัวหน้ากลุ่ม / โทร. ที่ปรึกษา:วิโรจน์ เฉลยสุข 081-7391634
หัวหน้ากลุ่ม:น.ส.ภัทรวรรณ ใยสุวงศ์ 085-7358978
รายละเอียดโครงงาน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการเผาตอซังข้าวหลังการเก็บเกี่ยว มีมลภาวะและส่งผลกระทบต่อชาวบ้าน จึงจะใช้แบคทีเรียในการย่อยสลายเซลลูโลส (ตอซังข้าว)