ชื่อโครงงาน
ชื่อกลุ่ม / โรงเรียน / จังหวัด โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกุล กลุ่มที่ 6 / อ.เรณูนคร/
จ.นครพนม โทรศัพท์ 042579295
โทรสาร 042579520
ชื่อที่ปรึกษาและหัวหน้ากลุ่ม / โทร. ที่ปรึกษา:วิโรจน์ เฉลยสุข 081-7391634 หัวหน้ากลุ่ม:
รายละเอียดโครงงาน